pondelok, 27 mája, 2024

PALKOVIČ, Konštantín, PhDr., CSc. (12. 10. 1919 Brodské – 1. 10. 2008 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1929 – 1937) a v Malackách, slovenský jazyk a filozofia na Univerzite Komenského v Bratislave Pôsobenie: Učiteľ na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Skalici, na Vyššom gymnáziu v Piešťanoch, Vyššej poľnohospodárskej škole v Rakoviciach pri Piešťanoch a na Katedre slovenského jazyka...

PALKOVIČ, Pavol, prof. (14. 6. 1930 Kúty – 7. 4. 2009 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Malackách (1941 – 1949), slovenčina a angličtina na Univerzite Komenského v Bratislave (1949 – 1953) Pôsobenie: Asistent na Vysokej škole pedagogickej (1953 – 1956), asistent na Vyššej škole pedagogickej v Bratislave (1956 – 1960), odborný...

PAULINY-TÓTH, Viliam (3. 6. 1826 Senica – 6. 5. 1877 Martin)

Štúdium: Latinská škola v Senici (1834 – 1836), maďarská škola v Komárne (1836 – 1837), gymnázium v Modre (1838 – 1843), lýceum v Bratislave (1843 – 1846) Pôsobenie: Vychovávateľ v Kovine pri Belehrade a v Príbelciach (1846), profesor na gymnáziu v Kremnici (1847...

PAVELKA, Ján Nepomuk (4. 11. 1807 Mnešice – 23. 3. 1878 Petrova Ves)

Štúdium: Rímskokatolícka teológia v seminári Marianum v Trnave Pôsobenie: Kaplán v Skalici a v Šaštíne, administrátor farnosti v Koválove, farár v Smolinskom, Kuklove, Dojči a Petrovej Vsi Náboženský spisovateľ. Vydal viacero diel, napr. Krátki Wítah z Usporádáná a Letopisow Církwi Kraganskég alebo Katolickég pro Mládež obecného...

PELCMAN (Pelczmann), Ján (11. 5. 1828 Skalica – 2. 7. 1875 Smolenice)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, rímskokatolícka teológia v Trnave Pôsobenie: Kaplán v Pobedime (od r. 1851), učiteľ matematiky na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave (od r. 1853), farár v Smoleniciach (od r. 1860) Kňaz, bernolákovec. V rokoch 1849 – 1850 prispieval do Katolíckych novín....

PINKALSKÝ, Andel (Engelbert) (12. 2. 1894 Viedeň – 25. 4. 1954 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici Pôsobenie: Notársky pomocník v Radošovciach a v Sotinej, podnotár vo Veľkých Levároch, vedúci notár v Pobedime pri Piešťanoch (1919 – 1921), Čiližkej Radvani (1921 – 1926), Vrádišti (1926 – 1936), Moravskom Lieskovom (1936 –...

PODHRADSKÝ, Jozef (19. 4. 1823 Skalica – 13. 11. 1915 Svetozarevo)

Štúdium: Nižšie gymnázium v Komárne (1836 – 1839), evanjelické lýceum a teológia v Bratislave (1839 – 1848), profesúra z filozofie, klasických jazykov, nemeckej a maďarskej literatúry na univerzite v Pešti (1848) Pôsobenie: Pomocný kňaz a učiteľ pri Jánovi Kollárovi (1848), farár slovenského...

PÖSTÉNYI, Ján (27. 7. 1891 Kuklov – 26. 10. 1980 Trnava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1901 – 1905), Trnave a Kecskeméte, rímskokatolícka teológia v Nitre Pôsobenie: Kaplán v Dubnici nad Váhom (1915), Kysuckom Novom Meste (1915 – 1919) a Žiline (1919), správca Spolku sv. Vojtecha v Trnave (1920 – 1957), poradca v archíve...

PRESL, Anton (1718 Uherské Hradište – 8. 4. 1785 Skalica)

Štúdium: Formácia vo františkánskej reholi v Hlohovci), teológia v Beckove (1734 – 1736) a iných rehoľných školách Pôsobenie: Kazateľ Uherskom Hradišti (1758), gvardián františkánskeho kláštora v Skalici (1760 – 1763), kazateľ a učiteľ teológie a filozofie v Uherskom Hradišti (1765) a v Žiline (1766),...

PRÍHODA, Pavel (10. 10. 1840 Skalica – 15. 7. 1908 Borský Mikuláš)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Uherskom Hradišti a Trnave, rímskokatolícka teológia v Ostrihome Pôsobenie: Kaplán v Gbeloch (1865 – 1877), administrátor farnosti v Skalici (1877 – 1879) a v Petrovej Vsi, farár v Štefanove (1879), dekan v Borskom Svätom Mikuláši (1888 – 1908) Ľudovýchovný pracovník, spisovateľ,...

PRÍKASKÝ, Mansvét Ignác (2. 2. 1866 Skalica – 27. 9. 1929 Malacky)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, formácia vo františkánskej reholi, filozofia v Šebeši, teológia v Skalici a v Hlohovci Pôsobenie: Misionár, kazateľ, predstavený kláštora v Žiline Kazateľ, cirkevný historik. Staral sa o vedenie a formovanie terciárov, zostavil publikáciu o histórii, náboženskom, kultúrnom a sociálnom význame františkánskej rehole Pamiatka...

PROKOPIUS Ján (12. 1. 1732 Skalica – 13. 8. 1806 Sobotište)

Štúdium: Evanjelické lýceum v Bratislave, medicína v Jene Lekár v Skalici, popularizátor lekárskych vied, osvetový pracovník, cirkevný inšpektor. Preložil a vlastnými poznámkami doplnil spis švajčiarskeho lekára S. M. Tissota o príčinách, priebehu a spôsoboch liečenia chorôb s názvom Zpráva pro lid obecný...