PALKOVIČ, Pavol, prof. (14. 6. 1930 Kúty – 7. 4. 2009 Bratislava)

0
53
Palkovič Pavol, prof

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Malackách (1941 – 1949), slovenčina a angličtina na Univerzite Komenského v Bratislave (1949 – 1953)

Pôsobenie: Asistent na Vysokej škole pedagogickej (1953 – 1956), asistent na Vyššej škole pedagogickej v Bratislave (1956 – 1960), odborný asistent a docent na Pedagogickej fakulte UK v Trnave (1960 – 1977), profesor na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave (od r. 1977)

Teatrológ, literárny vedec, publicista. Je autorom monografií Jozef Gregor Tajovský, realistický dramatik slovenskej predprevratovej dediny (1972), Dialógy s Tajovským (1982), Interpretácia klasiky v súčasnom divadle (1985), Cestami rozhlasovej tvorby I., II. (1986), Život drámy a duchovný rozmer divadla (1999). Články a štúdie publikoval v periodikách Literárny týždenník, Film a divadlo, Slovenské pohľady, Slovenské divadlo. Venoval sa aj písaniu rozhlasovej drámy

Literatúra: FORDINÁLOVÁ, E. Náš rozhovor s literárnym vedcom Pavlom Palkovičom. In Záhorie, 2001, roč. X., č. 4, s. 14-18; ŠTRPKOVÁ, A. Za teatrológom prof. Pavlom Palkovičom. Dostupné na: ˂http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=2555˃.