pondelok, 27 mája, 2024

RAKOLUPSKÝ, Ján (Joannes Rakolupsky de Rakolup et utraque Chocholna, magister artium et philosophiae, iuris,...

Štúdium: Univerzita v Grazi, v Trnave, pravdepodobne aj vo Viedni a v Prahe. Pôsobenie: Notár v Skalici (1637 – 1680) Právnik, odborný spisovateľ, venoval sa aj historiografii a prírodným vedám. V Skalici viedol mestskú kroniku, spracoval mýtny poriadok, staral sa o bezpečnosť...

RAPANT, Daniel (17. 4. 1897 Holíč – 17. 4. 1988 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1909 – 1917), história a slavistika na Karlovej univerzite v Prahe (1918 – 1922), Štátna archívna škola v Prahe (1919 – 1921) Pôsobenie: Hlavný župný archivár v Bratislave (1924), prednosta Krajinského archívu (1928 – 1933), profesor...

RIEGLER–SKALICKÝ, Ernest (12. 1. 1890 Skalica – 20. 3. 1968 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Trenčíne (1904 – 1908), matematika a fyzika na Kolégiu J. Eötvösa v Budapešti (1908 – 1913), nemčina, maďarčina, filológia, pedagogika a filozofia na univerzite v Budapešti, organ a kompozícia na Lisztovej hudobnej akadémii v Budapešti (1920...

ROY, Vladimír (17. 4. 1885 Adamovské Kochanovce – 6. 2. 1936 Nový Smokovec)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1895 – 1899), evanjelické lýceum v Bratislave (1899 – 1905), teológia a filozofia na Evanjelickej teologickej akadémii v Bratislave (1905 – 1909) a na univerzite v Edinburghu Pôsobenie: Kaplán v Liptovskom Mikuláši, Starej Turej a Budapešti (1909 – 1910),...

RUSKO, Vladimír, Mgr. art. (14. 6. 1935 Skalica – 28. 11. 2019 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1950 – 1953), Vysoká škola pedagogická (1953 – 1957), Vysoká škola múzických umení, odbor dramaturgia (1962 – 1967) Pôsobenie: Učiteľ na základných školách v Kopčanoch a v Malackách, metodik v osvetových strediskách v Malackách a v Bratislave, režisér Slovesnoumeleckej...