PÖSTÉNYI, Ján (27. 7. 1891 Kuklov – 26. 10. 1980 Trnava)

0
148
PÖSTÉNYI Ján

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1901 – 1905), Trnave a Kecskeméte, rímskokatolícka teológia v Nitre

Pôsobenie: Kaplán v Dubnici nad Váhom (1915), Kysuckom Novom Meste (1915 – 1919) a Žiline (1919), správca Spolku sv. Vojtecha v Trnave (1920 – 1957), poradca v archíve a v knižnici Spolku

Publicista, historik, organizátor kultúrnych a cirkevných podujatí. Zaoberal sa výskumnou a literárnohistorickou činnosťou, zbieral vzácne tlače a rukopisy, vydal práce o histórii Trnavy, Trnavskej univerzity a Spolku sv. Vojtecha, písal články o významných osobnostiach, zostavoval modlitebné knižky, zaslúžil sa o vydanie Slovenského misála, Písma svätého, Jednotného katolíckeho spevníka. Bol redaktorom časopisov Tatranský orol (1920 – 1923), Mládež (1921), Katolícke kázne (1925 – 1930), Pútnik, Kultúra (1937 – 1940), Plameň, články mu vychádzali v periodikách Slovenský národ, Slovák, Svätá rodina, Slovenská pravda, Ľudová politika, Kráľovná sv. ruženca, Svoradov a v americkej krajinskej tlači. V r. 1921 sa stal pápežským komorníkom, v r. 1938 pápežským prelátom, bol poslancom Krajinského zastupiteľstva a členom výboru HSĽS (1928 – 1925), členom výboru Matice slovenskej a Slovenského národného múzea. Počas svojho pôsobenia v Spolku sv. Vojtecha zreorganizoval jeho činnosť vo vedeckej, vydavateľskej, knižničnej a archívnej oblasti. Založil Literárnovedecký odbor, Múzeum F. R. Osvalda a Slovenskú katolícku akadémiu.

Literatúra: HANAKOVIČ, Š. Dejiny Spolku sv. Vojtecha. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2008; PAŠTEKA, J. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 1110-1111; Slovenský biografický slovník IV. Martin : Matica slovenská, 1990. s. 528.