piatok, 15 januára, 2021

Štefan Janšák a obec Prietrž

V septembri 2016 sme si pripomenuli 130. výročie narodenia významnej slovenskej osobnosti 20. storočia, Dr. h. c. Ing. Štefana Janšáka (14. 9. 1886 – 8. 4. 1972), politika, technika, archeológa, historika, numizmatika, pedagóga, spisovateľa...

Náš rozhovor s Pavlom Proksom, farárom v.v. evanjelickej cirvi a.v.

Mohli by ste čitateľov Záhoria oboznámiť so svojím curriculum vitae? "Pochádzam z radošinskej doliny. Narodil som sa 3. 11. 1919 v Malom Záluží (okres Nitra), kde bol mojím učiteľom Ernest Šaško, ktorý svoju učiteľskú dráhu...

Ľudovít Okánik v službe rodnej Skalici

        Cirkevný hodnostár, verejný činiteľ, signatár Martinskej deklarácie a dramatik ThDr. Ľudovít Okánik sa narodil 15. augusta 1869 v Skalici. Zomrel 21. marca 1944 v Bratislave. Základné školské vzdelanie získal v Skalici,...

Mlyny na Lakšári Mária Zajíčková

Na potulkách Záhorím natrafíme v blízkosti väčších vodných tokov vo vzdialenosti aj niekoľko kilometrov od obcí na zhluky budov, ktoré dnes poväčšine slúžia ako víkendové domčeky. Tak je to aj na Lakšárskom potoku, ktorý...

Vladimír Jamárik Hudobný život v starom Kunove a jeho posledný muzikant

Starý kunovský popevok „Gajdúšku z gajdama, zmiluj sa nad nama! Šak sa já zmilujem, ket gajdy nadujem!“ vyjadruje vrodenú túžbu mladých po hudbe, tanci a speve. Túžba je večná, iba hudobné nástroje sa menili. Ja som ešte...

Slovenská filharmónia a umelci zo Záhoria – PhDr. Peter Michalovič

Pre slovenskú hudobnú kultúru bol rok 1920 významný z viacerých dôvodov. 3. marca 1920 začalo oficiálne svoje pôsobenie Slovenské národné divadlo (SND) uvedením opery Hubička od Bedřicha Smetanu. V tom istom roku vzniklo – zatiaľ však...

Dr. Pavel Blaho a hospodárske školstvo

Skalica už od druhej polovice 19. storočia, kedy významný organizátor slovenského hospodárskeho života Daniel Gabriel Lichard okrem sprístupňovania odbornej literatúry roľníckemu ľudu požadoval aj zriaďovanie odborných roľníckych škôl, musela čakať až do roku 1921,...

Nové skutočnosti vyplývajúce zo Žigmundovej donácie na Holíč

Donačná (darovacia) listina Žigmunda Luxemburského, ktorou daroval Stiborovi zo Stiboríc kráľovský hrad Wywar (Holíč) aj so všetkými majetkami prináležiacimi k tomuto hradu, je odbornej, ale i laickej verejnosti dobre známa. Táto donácia (darovanie majetku)...

Aktivity Záhorského múzea v Roku Ľudovíta Štúra

28. októbra 2015 sme si v rámci celého Slovenska pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, pri príležitosti ktorého vláda Slovenskej republiky vyhlásila rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra. Podujatia v rámci Roku Ľudovíta Štúra koordinovalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky...

PRVÁ SLOVENSKÁ UMELÁ BALADA (Rozina Milovská zo Senice)

V našej kultúre majú balady (žiaľ) bohaté zastúpenie vo všetkých sledovateľných obdo-biach. A azda ešte do predkresťanských čias siaha napríklad pôvabná a pôsobivá báseň – pieseň Išli hudci horou – ale ide o ľudovú...

Náš rozhovor s PhDr. Vierou Drahošovou, riaditeľkou Záhorského múzea v Skalici

Po ukončení štúdia archeológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave nastúpila v septembri roku 1984 do Záhorského múzea v Skalici ako archeologička, v roku 1997 bola menovaná do funkcie riaditeľky. V rámci svojej činnosti...

Právnikove zápisky

Nezriedka sa v súčasnosti stretávame s vydávaním do značnej miery i netradičných knižiek. Popri nových básnických či prozaických knižkách renomovaných i začínajúcich autorov nás zaujmú i tituly, ktoré do týchto oblastí nezaraďujeme. Mnoho ľudí...