štvrtok, 13 júna, 2024

Sto rokov od narodenia Ľudovíta Nováka

Narodil sa 15. októbra 1908 v Skalici. V roku 1932 vyštudoval slavistiku, romanistiku, ugrofinistiku na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, neskôr pokračoval na Sorbonne v Paríži. V rokoch 1934-1937 pracoval v Jazykovednom odbore...

Dočasná vláda a Sloboda v Skalici

  V období od začiatku dvadsiateho storočia do prvej svetovej vojny bola situácia vovydávaní slovenských novín a časopisov značne nepriaznivá, aj keď ich počet v porovnaní s predchádzajúcim obdobím mierne vzrástol. Posilneniu slovenského novinárstvanapomáhali vydavateľské...

Za Zoltánom Schmidtom

  V pondelok 14. júla 2008 napoludnie zomrel kňaz, salezián RNDr. Zoltán Schmidt, CSc., autor prvej geologickej expozície Slovenského národného múzea. Pohreb sa konal v stredu 16. júla 2008 v Kostole sv. Jána Bosca v...

Regenschori skalického farského kostola Ignác Kohut

Naturel hudobnej kultúry v období romantizmu na Slovensku (1830 – 1918) ovplyvnil fakt, že určujúcim činiteľom slovenskej pospolitosti v uvedenom období bolo zemianstvo, maloburžoázia a inteligencia z radov učiteľov a kňazov. V menších mestách...

Kanonické vizitácie ako prameň hospodárskych pomerov farností Šaštínskeho archidiakonátu v 17. storočí

Po článku o Šaštínskom archidiakonáte, ktorý vyšiel v tomto časopise ešte v roku 2003, by som naň chcel nadviazať a venovať sa uvedenej problematike v nasledujúcom storočí. Farnosti na severnom Záhorí v 17. storočí podliehali...

Moravský priateľ Slovákov Alois Kolísek

  Začiatkom apríla 2008 uplynie 140 rokov od narodenia katolíckeho kňaza, šíriteľa cyrilometodskej myšlienky, pedagóga, hudobníka, znalca ľudového umenia, publicistu Aloisa Kolíska, výraznej osobnosti slovenského kultúrneho života na prelome 19. a 20. storočia. Tento Moravan, zanietený...

Po stopách Jožu Uprku

Dom kultúry v Skalici, významná stavba postavená z iniciatívy Dr. Pavla Blahu podľa projektu Dušana Jurkoviča je jedným z hmotných dokladov a svedectiev úzkych pracovných a priateľských kontaktov osobností z oboch strán rieky Moravy...

Zamyslenie na úvod 17. ročníka

Vážení čitatelia! Veľmi rada prijímam možnosť pozdraviť Vás na začiatku sedemnásteho ročníka nášho časopisu. Roky pribúdajú veľmi rýchlo. Zdá sa to len nedávno, keď sme si spolu pripomenuli a pekným spoločenským podujatím oslávili 15. výročie....