štvrtok, 23 mája, 2024

Nové skutočnosti vyplývajúce zo Žigmundovej donácie na Holíč

Donačná (darovacia) listina Žigmunda Luxemburského, ktorou daroval Stiborovi zo Stiboríc kráľovský hrad Wywar (Holíč) aj so všetkými majetkami prináležiacimi k tomuto hradu, je odbornej, ale i laickej verejnosti dobre známa. Táto donácia (darovanie majetku)...

Objaviteľ najstarších archeologických sídlisk na Myjavskej pahorkatine

V septembri oslávil svoje 75. narodeniny Vladimír Jamárik, odborný učiteľ dejepisu a zemepiusu v.v., ktorý zasvätil celý svoj voľný čas vlastivednému poznávaniu kraja. Ako rodák z Kunova /21. septemra 1921/ na západnom okraji Myjavskej...

Hierarchia v cechoch

Každý cech sa prísne hierarchicky členil na učňov, tovarišov a majstrov, z ktorých sa volil predstavený cechu - cechmajster. Na najnižšom stupni cechového spoločenstva stáli učni. V cechoch boli prísne predpisy o počte prijímaných učňov....

Počiatky orgnizovaného zberu liečivých rastlín v dobovej tlači

Už v polovici 19. storočia po zrušení poddanstva nové formy hospodárenia a obchodu zasiahli aj také špecifické odvetvie ľudskej činnosti, ako je bylinkárstvo. Kým predtým sa zberom liečivých bylín a korienkov v záhorskej oblasti...

Archeologické objavy v Gbeloch

Prirodzená zvedavosť detí pomáha nielen pri rozširovaní ich vlastného sveta, ale často prináša úžitok nám všetkým. Pri svojich hrách a prieskumoch objavujú často to, čo dospelým uniká. Vždy sú medzi prvými záujemcami, ak sa...

Vznik obecných revírov

Dňa 7. marca 1848 vydal cisár patent, podľa ktorého prestalo byť poľovníctvo dominikálnym právom a právo poľovníctva sa prenieslo na vlastníctvo pôdy. Po vydaní zákonného článku o povinnej segregácii LIII. z r. 1871 a...