streda, 12 mája, 2021

Objaviteľ najstarších archeologických sídlisk na Myjavskej pahorkatine

V septembri oslávil svoje 75. narodeniny Vladimír Jamárik, odborný učiteľ dejepisu a zemepiusu v.v., ktorý zasvätil celý svoj voľný čas vlastivednému poznávaniu kraja. Ako rodák z Kunova /21. septemra 1921/ na západnom okraji Myjavskej...

Hierarchia v cechoch

Každý cech sa prísne hierarchicky členil na učňov, tovarišov a majstrov, z ktorých sa volil predstavený cechu - cechmajster. Na najnižšom stupni cechového spoločenstva stáli učni. V cechoch boli prísne predpisy o počte prijímaných učňov....

Počiatky orgnizovaného zberu liečivých rastlín v dobovej tlači

Už v polovici 19. storočia po zrušení poddanstva nové formy hospodárenia a obchodu zasiahli aj také špecifické odvetvie ľudskej činnosti, ako je bylinkárstvo. Kým predtým sa zberom liečivých bylín a korienkov v záhorskej oblasti...

Vznik obecných revírov

Dňa 7. marca 1848 vydal cisár patent, podľa ktorého prestalo byť poľovníctvo dominikálnym právom a právo poľovníctva sa prenieslo na vlastníctvo pôdy. Po vydaní zákonného článku o povinnej segregácii LIII. z r. 1871 a...

Nové skutočnosti vyplývajúce zo Žigmundovej donácie na Holíč

Donačná (darovacia) listina Žigmunda Luxemburského, ktorou daroval Stiborovi zo Stiboríc kráľovský hrad Wywar (Holíč) aj so všetkými majetkami prináležiacimi k tomuto hradu, je odbornej, ale i laickej verejnosti dobre známa. Táto donácia (darovanie majetku)...

Archeologické objavy v Gbeloch

Prirodzená zvedavosť detí pomáha nielen pri rozširovaní ich vlastného sveta, ale často prináša úžitok nám všetkým. Pri svojich hrách a prieskumoch objavujú často to, čo dospelým uniká. Vždy sú medzi prvými záujemcami, ak sa...