Objaviteľ najstarších archeologických sídlisk na Myjavskej pahorkatine

Juraj Bárta

0
546

V septembri oslávil svoje 75. narodeniny Vladimír Jamárik, odborný učiteľ dejepisu a zemepiusu v.v., ktorý zasvätil celý svoj voľný čas vlastivednému poznávaniu kraja. Ako rodák z Kunova /21. septemra 1921/ na západnom okraji Myjavskej pahorkatiny, okrem tohto regiónu zhromaždil veľa vlastivedných prameňov aj zo širšieho okolia Senice, čo súvisí so širokým akčným rádiom jeho vlastivedných záľub.

Nám však prichodí zhodnotiť predovšetkým jeho archeologickú zberateľskú aktivitu, ktorú inšpirovali cykly prednášok Archeologického ústavu SAV v Nitre vždy po skončení ročnej výskumnej sezóny, ktoré vypočul aj jubilant počas vojenského cvičenia v Nitre ako záložný dôstojník. Vtedy sa upevnili aj jeho kontakty s Archeologickým ústavom SAV a náväzne sa zdokonaľoval čítaním dostupnej mu archeologickej literatúry.
Aj keď bol Vladimír Jamárik v podstate univerzálnym archeologickým zberateľom a svoje zbery nezištne odovzdával do Záhorského múzea v Skalici, predsa len doménou jeho úspešnej pravidelnej jarnej aktivity bol zber štiepaných kamenných nástrojov v chotári rodného Kunova, kde objavil vyše 10 paleolitických sídlisk a dielní, pričom postupne rozširoval poznatky o tejto najtemnejšej dobe slovenského praveku o náleziská pri Smrdákoch, Rohove, Rybkách, Sobotišti, Senici, Prietrži, Hlbokom či Osuskom, pričom v chotári menovaných obcí našiel aj viaceré sídliská.
Kamenné nástroje z uvedených lokalít pravidelne odovzdával na vyhodnotenie špecialistovi na obdobie staršej doby kamennej v Archeologickom ústave v Nitre. Výsledkom tejto spolupráce je prekvapivé zaplnenie bielych miest v poznatkoch o paleolitickom osídlení západného Slovenska, v ktorom osobitnú dominantu zohrala Myjavská pahorkatina so vzácnym výskytom stredopaleolitických sídlisk, na ktorých sídlil donedávna spochybňovaný pračlovek druhu Homo sapiens neanderthalensis, tzv. neandertálec.
Novým objavom jubilanta sú aj početné sídliská, na ktorých sídlil paveký človek druhu Homo sapiens sapiens. Napodiv aj niektoré z nich poukazujú na isté časové odlišnosti z hľadiska prítomnosti prvkov aurignackej, ale aj szeletskej kultúry /podľa typologickej odlišnosti pracovných nástrojov/, čo bolo v tomto regióne rozpoznané po prvý raz. Prevaha tunajších sídlisk však patrí ku mladopaleolitickej kultúre gravettskej.
Spomenutá aktivita Vladimíra Jamárika dokazuje veľké zásluhy archeológa amatéra, ktorý starostlivým štúdiom literatúry i konzultáciami s odborníkom nadobudol vysoký stupeň poznania v archeologickej problematike. Archeologický ústav SAV si vysoko váži a oceňuje takúto pomoc slovenskej archeológii a vyslovuje mu za ňu pochvalné uznanie. Na Slovensku je zatiaľ veľmi málo vlastivedných pracovníkov, ktorí s toľkou nezištnosťou a nadšením spolupracujú s odborníkmi na profesionálnych archeologických pracoviskách.
Pri príležitosti významného životného jubilea v mene profesionálnych archeológov želáme Vladimírovi Jamárikovi veľa zdravia a ďalšiu vitalitu pri odkrývaní vlastivedných a najmä archeologických prameňov jeho rodného kraja.