piatok, 24 mája, 2024

Židovské cintoríny na Záhorí

Ak sa prejdete po niektorých židovských cintorínoch, uvedomíte si ich svojráznosť a starobylosť.Viera prikazovala židom starať sa naveky o hroby svojich blízkych. Preto tu popri nových nájdete aj staré náhrobné dosky, kým na kresťanských...

ZANIKNUTÉ OSADY NA OKOLÍ SENICE

Vyvýšeniny na pravom brehu potoka Maliny pri Sotinej, Senici a Čáčove ako i dlhé jazykovité výbežky svahov s úrodnou pôdou na jej ľavom brehu pri Kunove a Hlbokom lákali roľníkov už v praveku. V...

Náš rozhovor s literárnym vedcom Pavlom Palkovičom

Prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc. sa narodil 14. júna 1930 v Kútoch. Študoval na gymnáziu v Skalici a v Malackách, vysokoškolské štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte UK Bratislava (s aprobáciou slovenčina – angličtina). Ako...

Erby pánov korlátskeho hradu (III. časť, 16. – 18. storočie)

Koncom 16. storočia sa rozdrobené majetkové podiely Korlátskeho hradného panstva sústredili v rukách dvoch významných uhorských šľachtických rodov – Appónyiovcov a Pongráczovcov. V tomto príspevku sa budeme bližšie venovať osudom Appónyiovskej časti panstva. Podľa...

Jazvy v pôdach Záhoria

V pôdach malebného Záhoria sa v súčasnosti nachádzajú rôzne jazvy, vytvorené ľudskou činnosťou. Rieka Morava so svojimi prítokmi naniesla počas štvrtohôr na dno bývalého neogénneho mora v oblasti Záhoria hrubú vrstvu naplavenín. V chladných...

Múzeum v Skalici 95-ročné

Uplynulo 95 rokov od chvíle, keď bolo v Skalici v rámci Spolkového domu otvorené múzeum. Deväťdesiatpäť rokov je dlhá doba, doba presahujúca život jednej ľudskej generácie, doba, v ktorej prišlo k závažným udalostiam a...