nedeľa, 19 mája, 2024

Mlyny na Záhorí

Záhorie ako významný kultúrno-geografický región je územím "za Malými Karpatami". Z kultúrneho hľadiska má viacero výrazných čŕt, ktoré ho pomerne jasne vymedzujú od okolitých etnografických regiónov /nárečie, odev, zamestnanie, folklór/, no svojimi znakmi sa...

Povodie riečky Rudavy

Riečka Rudava pôvodne vytekala z mokradí pri obci Bílkove Humence na východných svahoch Lakšárskej pahorkatiny v centrálnej časti Borskej nížiny. V súčasnosti sú tieto mokrade rekultivované a tok Rudavy je v pramennej časti vedený...

Keramická výroba a jej súčasný stav na Záhorí

O tom, že Záhorie zohralo v dejinách výroby keramiky na Slovensku jednu z najdôležitejších úloh skutočne nemôže nikto pochybovať. Vhodný materiál, dostatok dreva ako paliva, ale predovšetkým historické udalosti podnietili tento druh tradičnej výroby...

Jazyk mesta a spisovné jazyky Slovákov

/Text je časťou referátu prof. Ľ. Ďuroviča z konferencie "Mesto a jeho jazyk", Bratislava, september 1998./ V retrospektívnom pohľade na historické spisovné jazyky - Doležalov slovensko-český, Bernolákov a pôvodný Štúrov - zreteľne aspoň dva vychádzajú...

Osemdesiat rokov od prvého vydania Slovenskej mluvnice

Na tento rok pripadá osemdesiate výročie vydania prvej Slovenskej mluvnice, ktorej autorom bol jazykovedec profesor Ján Damborský, rodák z Kopčian. Vyšla nákladom a tlačou Štefana Huszára v Nitre v roku 1919. Hneď po prevrate na...

Dobré vínko sa kedysi rodilo i v Sobotišti /1/

Kdeže sú tie časy, keď Sobotište, Senica a ich okolie bývali chýrnymi vinohradníckymi lokalitami. Pamätali si ich ešte naši rodičia. Po vojne ničivá choroba fyloxéra vinohrady úplne zlikvidovala. Povestné boli najmä "Kunovské vinohrady" ležiace...