pondelok, 29 mája, 2023

Za Zoltánom Schmidtom

  V pondelok 14. júla 2008 napoludnie zomrel kňaz, salezián RNDr. Zoltán Schmidt, CSc., autor prvej geologickej expozície Slovenského národného múzea. Pohreb sa konal v stredu 16. júla 2008 v Kostole sv. Jána Bosca v...

Z holíčskeho archívu

Pri 190. výročí historicky pamätnej bitky pri Slavkove hodno pripomenúť, že v archíve Evanjelického a.v. zboru v Holíči nachádza sa vzácny podrobný popis priebehu týchto udalostí, nakoľko sa dotýkali nášho Záhoria. Tento hodnoverný podrobný...

Tabačiareň v Holíči

Barokový kaštieľ v Holíči a jeho zázemie s unikátnym urbanistickým usporiadaním reprezentatívnych, správnych, hospodárskych a obytných objektov budovaných v dobe prestavby kaštieľa predstavujú komplex, ktorý napriek neskorším zásahom nemá na Slovensku obdobu. Kaštieľ vznikol prestavbou hviezdicovitej protitureckej pevnosti na mieste pôvodného stredovekého...

Obraz Záhoria v prózach S. H. Vajanského Záhorie v románe Koreň a výhonky

V románe Pustokvet si Vajanský vybral príliš malý výsek zo Záhoria, aby mohol byť typický. Veď v 90. rokoch 19. storočia, keď tento román písal, na Záhorí sa úspešne rozvíjal spoločenský i národný život...

Kníhtlačiarne na Záhorí

Podľa archívnych materiálov siahajú počiatky kníhtlačiarenstva v Skalici do polovice 17. storočia. V tom období sa usadili v meste jezuiti, ktorí si tu založili gymnázium a v roku 1659 aj malú tlačiarničku, ktorá mala...

Lesy na viatych pieskoch Borskej nížiny

Viate piesky sú prevládajúcim geologickým substrátom Borskej nížiny a hoci ich celkové plošné zastúpenie predstavuje na Slovensku iba 1,2 % z celkovej rozlohy, ich ekologický, krajinno-ekologický, zoologický a botanický význam je podstatne vyšší. Vzhľadom...

Smutná správa o Jánovi Kučerovi – PhDr. Viera Drahošová

Na Záhorí vznikli po skončení prvej svetovej vojny a v medzivojnovom období pamätníky obetiam prvej svetovej vojny takmer v každej dedine. Záhorské múzeum začalo v rámci širšie koncipovaného projektu v roku 2014 s prípravou...

Spoločenský život v Skalici vo svetle dobových pozvánok a plagátov

Skalica začiatkom 20. storočia nepatrila vuhorských podmienkach k hospodársky významným aľudnatým mestám, mala skôr pokojný vinohradnícko –poľnohospodársky ráz. Vyznačovala sa však bohatýmihistorickými, náboženskými, kultúrnymi tradíciami a bolarodiskom viacerých významných osobností, ktoré prepájalimesto s celoštátnym...

„Šesťáky“ strýca Vendu

Téma komisárov pri mláťačkách, ktorú v Záhorí nedávno aktualizoval môj spolužiak zo skalického gymnázia Paľo Hallon, pripomenula mi jednu príhodu, ktorá sa však pri mláťačke len začína. A ktorá vlastne nemá ani poriadne zakončenie,...

Nedokončená pieseň Márie Kubinovej – PhDr. Viera Drahošová

Na skalickom katolíckom cintoríne sa v pravej časti nachádza náhrobník s pieskovcovou secesne stvárnenou plastikou smútiacej mladej ženy. Pravou rukou si podopiera hlavu s bohatou clonou vlasov, v ľavej, opierajúcej sa o kríž, drží...

Zánik antického dvorca v Stupave (najstarší doklad zemetrasenia na Slovensku?) – PhDr. Vladimír Turčan

Antický stavebný komplex, stojaci v 2. – 4. storočí na vyvýšenine Kopce nad dnešnou Stupavou, patrí ku klasickým lokalitám, tvoriacim súčasť historickej štruktúry Záhoria. Unikátnosť lokality spočíva aj v tom, že sa nachádza severne...

PRVÁ SLOVENSKÁ UMELÁ BALADA (Rozina Milovská zo Senice)

V našej kultúre majú balady (žiaľ) bohaté zastúpenie vo všetkých sledovateľných obdo-biach. A azda ešte do predkresťanských čias siaha napríklad pôvabná a pôsobivá báseň – pieseň Išli hudci horou – ale ide o ľudovú...