pondelok, 8 augusta, 2022

Skalické roky Pavla Straussa

Jednou z najvýraznejších osobností Skalice i horného Záhoria na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov minulého storočia bol MUDr. Pavol Strauss, znamenitý lekár, filozof, humanista, básnik katolíckej moderny, spisovateľ - esejista a prekladateľ. Narodil sa 30....

Storočnica TJ Sokol v Skalici – PhDr. Viera Drahošová

Tvorcom sokolskej myšlienky a zakladateľom TJ Sokol bol v Čechách v roku 1862 Dr. Miroslav Tyrš a jej cieľom bolo a je vychovávať zdravých, zdatných, čestných a aktívnych ľudí, dosiahnuť harmóniu telesnej a duševnej...

TRADÍCIE MLIEKÁRSTVA NA ZÁHORÍ

V oblasti Záhoria na západe Slovenska má výroba mlieka a mliečnych výrobkov dlhú tradíciu, ktorá sa opiera o vyspelé dobytkárstvo jednak klasických roľníckych hospodárstiev, ale aj majerov, z ktorých v tomto smere najvýznamnejšiu úlohu...

Vznik obecných revírov

Dňa 7. marca 1848 vydal cisár patent, podľa ktorého prestalo byť poľovníctvo dominikálnym právom a právo poľovníctva sa prenieslo na vlastníctvo pôdy. Po vydaní zákonného článku o povinnej segregácii LIII. z r. 1871 a...

Erby pánov korlátskeho hradu (III. časť, 16. – 18. storočie)

Koncom 16. storočia sa rozdrobené majetkové podiely Korlátskeho hradného panstva sústredili v rukách dvoch významných uhorských šľachtických rodov – Appónyiovcov a Pongráczovcov. V tomto príspevku sa budeme bližšie venovať osudom Appónyiovskej časti panstva. Podľa...

Ľudovít Okánik v službe rodnej Skalici

        Cirkevný hodnostár, verejný činiteľ, signatár Martinskej deklarácie a dramatik ThDr. Ľudovít Okánik sa narodil 15. augusta 1869 v Skalici. Zomrel 21. marca 1944 v Bratislave. Základné školské vzdelanie získal v Skalici,...

Ľudovít Štúr mu sedával pri nohách K 200. výročiu narodenia Alexandra Boleslavína Vrchovského

„Národ jest množství lidu jedným původem a řečí spojených; láska k národu jest náklonnost k národu našému větší jak k jinému kmeni, pohnutkou pro živé povinnosti k štěstí jeho směřující.“ Tento citát nájdeme vo...

MUDr. Pavel Blaho a jeho iniciatíva v kontexte slovenského výtvarného diania na prelome 19....

V uplynulom roku sa častejšie ako zvyčajne skloňovalo meno významnej osobnosti slovenských dejín – politika a národného buditeľa, kultúrnoosvetového dejateľa, redaktora a publicistu MUDr. Pavla Blaha (1867 – 1927), ktorého celoživotné pôsobenie je teritoriálne...

Jazvy v pôdach Záhoria

V pôdach malebného Záhoria sa v súčasnosti nachádzajú rôzne jazvy, vytvorené ľudskou činnosťou. Rieka Morava so svojimi prítokmi naniesla počas štvrtohôr na dno bývalého neogénneho mora v oblasti Záhoria hrubú vrstvu naplavenín. V chladných...

Zobrazenie solúnskych bratov v sakrálnych pamiatkach Záhoria

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu sa Záhorské múzeum v Skalici v rámci svojej odbornej činnosti rozhodlo zmapovať cyrilo-metodské námety v rímskokatolíckych chrámoch regiónu. Viacero autorov (E. Fordinálová, V. Drahošová,...

Ešte o Skaličanovi Pavlovi Doležalovi

Článok Evy Fordinálovej o P. Jakobeim a P. Doležalovi v 1. čísle tohto ročníka Záhoria by som dopnil o rad ďaších dôležitých súvislostí. Grammatica Slavico-Bohemica Pavla Doležala z r. 1746 je v mnohých ohľadoch prelomovým...

Július Koreszka 1895 – 1958

Vo februári tohto roku si kultúrna verejnosť pripomenula 120. výročie narodenia Júliusa Koreszku. Umelca, ktorého životný príbeh je neodmysliteľne spätý s regiónom Záhoria, predovšetkým so Skalicou. Na druhej strane, výsledkami 35-ročného maliarskeho diela spomínané geograficky úzko vymedzené teritórium ďaleko prekročil. Július...