pondelok, 29 mája, 2023

„Šesťáky“ strýca Vendu

Téma komisárov pri mláťačkách, ktorú v Záhorí nedávno aktualizoval môj spolužiak zo skalického gymnázia Paľo Hallon, pripomenula mi jednu príhodu, ktorá sa však pri mláťačke len začína. A ktorá vlastne nemá ani poriadne zakončenie,...

Skalické roky Pavla Straussa

Jednou z najvýraznejších osobností Skalice i horného Záhoria na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov minulého storočia bol MUDr. Pavol Strauss, znamenitý lekár, filozof, humanista, básnik katolíckej moderny, spisovateľ - esejista a prekladateľ. Narodil sa 30....

PhDr. Richard Drška: K najstarším typom stodôl v Kútoch a okolí

K najdôležitejším hospodárskym stavbám bohatých gazdov, pôvodne do zrušenia poddanstva v roku 1848 označovaných ako sedliaci, ktoríobrábali najväčšie výmery pôdy v rámci chotára obce, patrili bezpochyby stodoly. Uvedomoval si to už na počiatku 20....

Karol Plicka a Záhorie

Na významného zberateľa ľudových piesní, fotografa a filmára Karola Plicku (1894 Viedeň – 1987 Praha, pochovaný v Martine) už v jeho šestnástich rokoch hlboko zapôsobili ľudové piesne interpretované ľudovou hudbou Samka Dudíka, ktorá v...

Stavebný ruch v Skalici v rokoch 1632-33

Práve v súčasnosti, keď si Skalica pripomína 790 rokov od prvej písomnej zmienky a 635 rokov od svojho povýšenia na slobodné kráľovské mesto, získala po rozsiahlej rekonštrukcii historického jadra staro-novú tvár. Jozef Šátek v monografii...

Regenschori skalického farského kostola Ignác Kohut

Naturel hudobnej kultúry v období romantizmu na Slovensku (1830 – 1918) ovplyvnil fakt, že určujúcim činiteľom slovenskej pospolitosti v uvedenom období bolo zemianstvo, maloburžoázia a inteligencia z radov učiteľov a kňazov. V menších mestách...

Hierarchia v cechoch

Každý cech sa prísne hierarchicky členil na učňov, tovarišov a majstrov, z ktorých sa volil predstavený cechu - cechmajster. Na najnižšom stupni cechového spoločenstva stáli učni. V cechoch boli prísne predpisy o počte prijímaných učňov....

Náš rozhovor s Milanom Richterom – básnikom, prekladateľom a vydavateľom

Milan Richter sa narodil 25. 7. 1948 v Bratislave. Detstvo prežil v Uníne. Vyštudoval nemčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil ako redaktor vo vydavateľstvách Slovenský spisovateľ a Pravda, tvoril v slobodnom povolaní,...

Storočnica múzea v Skalici

Na jeseň roku 2005 oslávi Záhorské múzeum v Skalici významné jubileum – 100 rokov pôsobenia v najzápadnejšom meste i regióne Slovenska. Patrí k desiatke najstarších múzeí na Slovensku, staršie sú múzeá v Martine, v Bratislave...

Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch

Kostol sv. Margity Antiochijskej stojí na miernej terénnej vyvýšenine uprostred polí v blízkosti rieky Moravy v Kopčanoch. Bohatý vývoj kostolíka dokumentuje množstvo hodnotných vrstiev ako svedectvo jeho významu v kultúrno – historických súvislostiach. Kostolík pozostáva...

Anonymný rukopisný spevník z okolia Skalice – PhDr. Peter Michalovič

K mimoriadnej bohatosti slovenskej ľudovej piesne významne prispieva svojím vkladom i Záhorie, ktoré na hranici najmä s moravským ale i rakúskym prostredím vytvorilo jej jedinečný charakter.Múdrosť a krásu v ľudovej piesni z rôznych uhlov...

Spomienky na prelomové roky pokoja a hrôzy na sobotištských kopaniciach

     Obdobie medzi prvou a druhou svetovou vojnou až do nástupu Hitlera k moci možno považovať za najpokojnejšie a najtolerantnejšie obdobie minulého storočia. Iste tomu tak bolo i v obci Sobotište, kde žili...