Aktivity Záhorského múzea v Roku Ľudovíta Štúra

PhDr. Viera Drahošová

0
663

28. októbra 2015 sme si v rámci celého Slovenska pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, pri príležitosti ktorého vláda Slovenskej republiky vyhlásila rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra. Podujatia v rámci Roku Ľudovíta Štúra koordinovalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom koordinačného výboru vymenovaného ministrom kultúry pre Slovensko (TTSK v ňom zastupovala PhDr. Ľubica Malá), osobitne v miestach, ktoré sú spojené s jeho životom a pôsobením. Viaceré z nich sa nachádzajú na území západného Slovenska a Záhoria, kde sa odohrávala veľká časť národnostných revolučných pohybov meruôsmych rokov a žil tu i popredný predstaviteľ národného života Jozef Miloslav Hurban.
Prvého júla 1843 sa Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža stretli na fare v Hlbokom, aby sa dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny, so zámerom oboznámili 17. júla na Dobrej Vode Jána Hollého. 16. septembra vznikla vo Viedni Slovenská národná rada s predstaviteľmi Štúrom, Hurbanom a Hodžom, ktorá odmietla poslušnosť maďarskej vláde a v septembri 1848 vyzvala Slovákov do ozbrojeného povstania za svoje národné a sociálne práva. Centrum pohybu a pôsobenia dobrovoľníckych výprav pod jej vedením sa formovalo v oblasti Myjavy, Brezovej a Skalice. Dôsledky ich neúspechu sa v roku 1848 prejavili v Senici, kde 13. októbra zaplatili životmi za účasť v povstaní Martin Bartoň, Vojtech Bemert a 18. októbra František Kapitan a Pavol Svatík.
Koordinačný výbor zriadil predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš, PhD. i pre Trnavský samosprávny kraj a sekcia verejnej správy Úradu TTSK pripravila Kalendárium podujatí k Roku Ľudovíta Štúra, ktorých sa uskutočnilo 230.
Jedným z najdôležitejších a zároveň tzv. nosným podujatím TTSK bolo vytvorenie novej expozície v Pamätnej izbe Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom, ktoré bolo zaradené zároveň medzi celoslovensky najvýznamnejšie podujatia v rámci Roka Ľudovíta Štúra. Novú expozíciu s finančným prispením MK SR a TTSK vytvorilo Záhorské múzeum v Skalici podľa scenára PhDr. Viery Drahošovej s textami Prof. Evy Fordinálovej. Autorom výtvarného návrhu je Milan Mikula z firmy RECO, s. r. o. zo Senice, ktorá expozíciu realizovala. Priestory pôvodnej evanjelickej školy s Pamätnou izbou obnovil Obecný úrad Hlboké. (Viac o novej expozícii v samostatnom príspevku v budúcom čísle časopisu.) Slávnostné otvorenie expozície sa konalo počas slávnosti 27. septembra 2015 v Hlbokom, ktorú s Obcou Hlboké pripravil Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko a Záhorské múzeum v Skalici.
21. októbra sa v divadelnej sále Základnej umeleckej školy v Senici uskutočnilo stretnutie senických gymnazistov s prof. Evou Fordinálovou na spoločnom podujatí Mesta Senice a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja – Záhorskej knižnice v Senici a Záhorského múzea v Skalici Literárne súvislosti o knihách Otec a syn národa, Jozef Miloslav Hurban a Odklínanie Vajanského. Riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Mgr. Katarína Soukupová priblížila osobnosť prof. Evy Fordinálovej a PhDr. Viera Drahošová predstavila študentom novú expozíciu o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi v Hlbokom.
V Dome kultúry v Skalici sa 29. októbra ako nosné podujatie Trnavského samosprávneho kraja, ktoré zabezpečovali v spolupráci s Mestom Skalica Záhorské múzeum v Skalici (ako hlavný garant a organizátor), Záhorská knižnica v Senici a Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, uskutočnil odborný seminár Ľudovít Štúr a štúrovci v súradniciach dejín Záhoria, spojený s prezentáciou knihy Evy Fordinálovej Otec a syn národa.
Po úvodnom príhovore primátora Mesta Skalice Ing. Ľudovíta Baráta nasledoval slávnostný príhovor podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja PhDr. Zdenka Čambala, v rámci ktorého spolu s riaditeľkou Odboru kultúry Úradu TTSK PhDr. Ľubicou Malou odovzdal Pamätnú medailu predsedu TTSK 2015 Rok Ľudovíta Štúra Prof. PhDr. Eve Fordinálovej, CSc.
V pracovnej časti seminára odzneli príspevky Politický program Štúrovcov (prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD., FFUK UMB Banská Bystrica), Roky 1848 – 1849 na Záhorí (doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., FFUK UCM Trnava), Duchovný zástoj J. M. Hurbana na Záhorí (Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD., zborový farár – senior, ECAV Vrbovce), Historické pamiatky štúrovskej generácie v regióne Záhoria (Mgr. ThLic. Martin Hoferka, Th.D., PhDr. Viera Drahošová, Záhorské múzeum v Skalici), Štúrovci vo výtvarnom stvárnení (PhDr. Štefan Zajíček, Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici).
Záverečná časť seminára patrila slávnostnému príhovoru prof. Evy Fordinálovej Otec a syn národa. Vzťah Jána Hollého a Ľudovíta Štúra s prezentáciou jej rovnomennej knihy, ktorú vydalo Záhorské múzeum. Programom seminára sprevádzala PhDr. Viera Drahošová, riaditeľka Záhorského múzea v Skalici.
Popri vlastných aktivitách sa 10. februára odborní pracovníci Záhorského múzea zúčastnili podujatia v Slovenskom národnom divadle O slovenčine (Modrý salón Slovenského národného divadla v Bratislave) na tému Najstaršie obdobie spisovnej slovenčiny z pohľadu medzinárodnej slavistiky s hosťom prof. Ľubomírom Ďurovičom a PhDr. Evou Kowalskou, DrSc., ktoré bolo jedným zo série podujatí SND k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra venovaných reči a jazyku. Zúčastnili sa tiež na vedeckej konferencii 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra – odkaz európskeho velikána pre dnešok, ktorú 1. októbra v Divadle Jána Palárika v Trnave usporiadali Trnavský samosprávny kraj, Matica slovenská, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Trnavská arcidiecéza, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a nad ktorou prevzal záštitu minister kultúry SR Marek Maďarič. V zborníku z konferencie bol publikovaný i príspevok Mgr. ThLic. Martina Hoferku, Th.D., historika Záhorského múzea List Slovenskej národnej rady mestu Skalica z roku 1848 o cennej akvizícii múzea z minulého roku.