Záhorské múzeum v 110. roku svojej existencie

Viera Drahošová

0
622

V roku 2015 si Záhorské múzeum v Skalici ako jedno z najstarších múzeí na Slovensku pripomenulo 110. výročie svojho založenia. Z iniciatívy a zásluhou MUDr. Pavla Blahu vzniklo ako prvé národne orientované súkromné múzeum a umiestnené bolo v budove Spolkového domu, postavenej podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča. Múzejnú expozíciu nainštaloval z privátnych Blahových zbierok Dušan Jurkovič a takto uchovaná dnes predstavuje najstaršiu a jedinú, architektom navrhnutú expozíciu na Slovensku.
Záhorské múzeum (pod týmto názvom vystupuje od roku 1965), ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, pokračuje v tradíciách zakladateľa (do roku 1989 v budove Spolkového domu – dnes Domu kultúry v Skalici, potom v susednom tzv. mittákovskom dome) a svoje poslanie napĺňa v súlade s požiadavkami modernej doby. Prispieva k uchovaniu dedičstva našich predkov, poznaniu minulosti Skalice a záhorského regiónu, tradičnej cezhraničnej spolupráci, k formovaniu a posilňovaniu regionálnej identity.
Vďaka generáciám obetavých, odborne zdatných a zanietených pracovníkov, do radu ktorých sa úspešne začlenila i dnešná generácia, podpore zriaďovateľa, spolupráci s mestom Skalica (ktorej príkladom je okrem množstva podujatí výnimočná monografia o meste), s mnohými samosprávami obcí a miest, podpore z projektov MK SR, dotáciám z fondov EÚ, sponzorom, partnerským inštitúciám, priaznivcom, spolupracovníkom a podporovateľom dosahuje múzeum zaujímavé výsledky i ocenenia; z dvoch nominácií v národnej súťaži Múzeum roka získalo titul Múzeum roka 2004 a v roku 2015 druhé miesto. Ocenenia získava aj časopis Záhorie, ktorý múzeum vydáva bezmála štvrťstoročie.
Popri stálej expozícii v pôvodnej budove má múzeum vysunuté expozície v obciach Kopčany, Prietrž, Borský Mikuláš, Veľké Leváre, Hlboké, početnú edičnú činnosť – okrem periodík Záhorie a Zborník ZM – vydáva i publikácie často nadregionálneho významu, má prínosné projekty vo výstavnej, vedecko-výskumnej, vzdelávacej, metodickej činnosti, v organizácii a odbornej garancii podujatí, predovšetkým však v zbierkotvornej činnosti. Fond predstavuje 61 700 zbierkových predmetov, 23 000 kníh, rozsiahlu dokumentáciu a spoluvytvára ho i niekoľko vzácnych pozostalostí.
Významné jubileum si múzeum pripomenulo viacerými podujatiami v priebehu celého roka; v januári výstavou Z najnovších prírastkov Záhorského múzea v Skalici, venovanou novým akvizíciám, prezentácii reštaurovaných predmetov a starostlivosti o zbierky. Jej cieľom bolo poukázať na nárast a zhodnotenie zbierok múzea, ich systematickú ochranu a zároveň poďakovanie verejnosti za pomoc pri tejto činnosti.
Hlavné ťažisko bolo sústredené na september, kedy sa v rámci Skalických dní zároveň so slávnostným mestským zastupiteľstvom konalo 18. septembra vo veľkej sále Domu kultúry v Skalici Slávnostné podujatie k 110. výročiu domu kultúry a múzea. S príhovormi vystúpili podpredseda TTSK PhDr. Zdenko Čambal, riaditeľka Záhorského múzea PhDr. Viera Drahošová, vnučka zakladateľa múzea MUDr. Pavla Blahu Mgr. art. Helena Jurasovová–Blahová, riaditeľka Západoslovenského múzea v Trnave PhDr. Daniela Čambálová, riaditeľ Vlastivedného múzea Galante Jozef Keppert a riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Mgr. Katarína Soukupová. Súčasťou podujatia bolo odovzdanie Pozdravného listu čestnému občanovi Mesta Skalice prof. Ľubomírovi Ďurovičovi pri príležitosti jeho významného životného jubilea s poďakovaním za výrazné obohatenie zbierok múzea. S kultúrnym programom vystúpil folklórny súbor Skaličan a podujatím sprevádzala vedúca odboru kultúry Mesta Skalica Jana Koutná. V rámci podujatia bola sprístupnená revitalizovaná Stála expozícia Záhorského múzea s Galériou Júliusa Koreszku. Po oprave strechy domu kultúry a vymaľovaní priestorov expozície Správou mestského majetku v Skalici pracovníci múzea ošetrili vitríny, doplnili jednotlivé tematické časti o nové exponáty a reštaurované zbierkové predmety a opatrili ju novým informačným systémom. Podujatiu v doobedňajších hodinách predchádzala prednáška PhDr. Viery Drahošovej pre študentov skalického gymnázia o histórii kultúrneho domu a múzea vo veľkej sále.
Výročie domu kultúry a múzea pritiahlo pozornosť viacerých inštitúcií a spolkov. V apríli si Skalicu pri tejto príležitosti vybrali za miesto tradičného stretnutia Slovácky krúžek a Skaličané v Bratislave s partnerskými krúžkami z Brna a Prahy. Konalo sa 22. mája vo veľkej sále domu kultúry, kde boli zoznámení s históriou budovy a v rámci spoločného programu si s odborným výkladom pozreli expozíciu múzea. Mesiac predtým, v sobotu 18. apríla, sa uskutočnil tematicky na dom kultúry zameraný zájazd 350 rakúskych návštevníkov, organizovaný cestovnou kanceláriou Elite tours, ktorého hlavnou náplňou bolo oboznámenie sa s objektom a expozíciou múzea. 20. júna Záhorské múzeum a dom kultúry navštívili účastníci exkurzie Po stopách Dušana Jurkoviča, ktorú usporiadalo Muzeum luhačovického Zálesí z Luhačovíc v spolupráci s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma.
Významným podujatím korešpondujúcim s celoživotným úsilím zakladateľa múzea MUDr. Pavla Blahu bol 3. ročník Dní slovenskej kultúry v Luhačoviciach, iniciovaných jeho vnučkou prof. Evou Blahovou. Ich dôležitou súčasťou bol 4. september s podujatiami, venovanými 110. výročiu založenia Spolkového domu v Skalici. Na Lázeňském náměstí vystúpil folklórny súbor Skaličan so svojimi sólistami a v Hale Vincentka sa uskutočnila beseda Pavel Blaho a vzpomínky na Slovenskou búdu, hosťami ktorej boli vnuci zakladateľa PhDr. Jaroslav Blaho a PhDr. Vladimír Blaho, vnučka architekta Dušana Jurkoviča Mgr. Katarína Salayová–Jurkovičová, PhDr. Blanka Petráková, riaditeľka Muzea luhačovického Zálesí, PhDr. Viera Drahošová, riaditeľka Záhorského múzea v Skalici a Mgr. art. Ján Všetečka, prezident Európského fóra vínnej kultúry. Súčasťou besedy, ktorej hlavným organizátorom boli Lázně Luhačovice, bola vernisáž výstavy Záhorského múzea Osobnosť MUDr. Pavla Blahu, ktorá bola návštevníkom sprístupnená od 1. do 14. septembra.
Poslednou z akcií, na ktorých sa múzeum s verejnosťou podelilo s radosťou z výročia, bol tradičný Predvianočný koncert Záhorského múzea v Skalici s jubilujúcou Ľudovou hudbou Skaličan (35 rokov účinkovania v nezmenenej zostave), jej sólistami a hosťami, ktorý sa konal 11. decembra vo veľkej sále Domu kultúry v Skalici. Zároveň sa uskutočnila prezentácia známky Slovenskej pošty Dušan Samuel Jurkovič Spolkový dom v Skalici a predstavenie knihy Petra Michaloviča Ľudová nástrojová hudba na Záhorí, ktorá bola podkladom pre dramaturgiu koncertu.
Popri svojom jubileu Záhorské múzeum v roku 2015 pripomenulo svojimi výstupmi viacero výročí významných osobností z regiónu a dôstojne sa zapojilo do aktivít Roku Ľudovíta Štúra. Medzi nosné podujatia Trnavského samosprávneho kraja a najvýznamnejšie slovenské podujatia v rámci Roku Ľudovíta Štúra bolo zaradené vytvorenie novej expozície v Pamätnej izbe Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom. Záhorské múzeum ju s finančným prispením Ministerstva kultúry SR a Trnavského samosprávneho kraja vytvorilo podľa scenára PhDr. Viery Drahošovej s textami Prof. PhDr. Evy Fordinálovej, CSc. Autorom výtvarného návrhu je Milan Mikula a expozíciu realizovala firma RECO, s. r. o. zo Senice. K novej expozícii bola formou sprievodcu vydaná publikácia prof. Evy Fordinálovej Jozef Miloslav Hurban, Hlboké. Slávnostné otvorenie novej expozície sa uskutočnilo 27. septembra v Hlbokom. Medzi početné vzdelávacie podujatia, ktoré sa na Slovensku pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra konali, sa Záhorské múzeum v spolupráci so Záhorskou knižnicou v Senici a Záhorskou galériou Jána Mudrocha v Senici zapojili odborným seminárom Ľudovít Štúr a štúrovci v súradniciach dejín Záhoria, ktorý bol spojený s prezentáciou knihy Evy Fordinálovej Otec a syn národa. Vzťah Jána Hollého a Ľudovíta Štúra v Dome kultúry v Skalici 29. októbra.
V roku 1984 z umelecko-historického úseku Záhorského múzea a delimitáciou jeho zbierok vznikla Záhorská galéria v Senici. Svoje 30. výročie si galéria popri inom pripomenula výstavou VI. stretnutie umelcov Záhoria, z ktorej výber múzeum prevzalo a prezentovalo vo svojich výstavných priestoroch (5. 2. – 6. 3.). Výstavou Pavel Bunčák Autoportrét (13. 3. – 17. 4.) a vydaním publikácie Pavel Bunčák v krajine detstva (v spolupráci s básnikovou dcérou Ing. Milicou Lustigovou-Bunčákovou) spolu s ďalšími sprievodnými podujatiami si múzeum s kultúrnou verejnosťou pripomenulo 100. výročie narodenia významného skalického rodáka. 120. výročie narodenia maliara Júliusa Koreszku si múzeum uctilo usporiadaním výstavy Július Koreszka 1895 – 1958 z jeho prác nachádzajúcich sa v súkromných zbierkach (24. 4. – 7. 6.) a vydaním rovnomenného kalendára na rok 2016. Pri príležitosti životného jubilea vznikli i výstavy Výber z diela maliara a grafika Ivana Schurmanna spolu s maliarom a šperkárom Gregorom Schwartzom z Nemecka (10. 7. – 13. 8.) a sochára Antona Hanzalíka AH 2005 – 2015 s výberom plastík vytvorených v poslednom desaťročí (21. 8. – 20. 9.). Nedožitú storočnicu maliara z Hodonína pripomenula výstava Karel Novák (25. 9. – 30. 10.) a k nedožitým deväťdesiatinám autora sa uskutočnila výstava Pavel Fürstenzeller – Výber z diela (6. 11. – 4. 12.). Ako výsledok dlhodobejšieho výskumného úsilia vznikla výstava Františkáni v Skalici. Duchovný a kultúrny odkaz (11. 12. – 31. 1. 2016).
V Mestskom múzeu Michala Tillnera v Malackách bola začiatkom roku 2015 (13. 1. – 22. 2.) reinštalovaná výstava 1. svetová vojna a Záhorie, ktorú malo neskôr múzeum možnosť prezentovať i v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave (28. 10. – 26. 11.). S jej vernisážou bola 28. októbra spojená i prezentácia rovnomennej knihy.
Čiastočne uvedené najvýznamnejšie prezentačné aktivity – 11 výstav vo vlastných a 10 v cudzích výstavných priestoroch, obnovená Stála expozícia v Skalici a novovytvorená expozícia v Pamätnej izbe Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom, 18 podujatí organizovaných múzeom alebo v spolupráci s partnerskými inštitúciami s celkovou návštevnosťou 26 056 osôb, doplnené 9 vydanými edičnými titulmi a 6 číslami časopisu Záhorie spolu s rozsiahlou publikačnou a prednáškovou činnosťou odborných pracovníkov múzea boli len súčasťou celkovej činnosti múzea. Dotvára ju poskytovanie návštevníckeho servisu na výstavách a v expozíciách, elektronické spracovanie a digitalizácia zbierok, starostlivosť o zbierkový fond, budovy a zariadenia, vedecko-výskumná a metodická činnosť, rozsiahla spolupráca so širokou sieťou inštitúcií a spolupracovníkov na Slovensku i v zahraničí, ako i každodenná ekonomická, prevádzková činnosť a vedenie agendy, nutné pre fungovanie každej organizácie. Tvorivo, fundovane a obetavo sa jej venuje tím 14 pracovníkov, ktorý má potenciál úspešne napredovať v napĺňaní poslania a ďalšom rozvíjaní regionálnej múzejnej inštitúcie – jubilujúceho Záhorského múzea.