Výzva na publikovanie v Zborníku Záhorského múzea 10

0
249

Milé kolegyne a kolegovia,

vyhlasujeme výzvu na zaslanie príspevkov do pripravovaného Zborníka Záhorského múzea 10. Zborník je odborným recenzovaným periodikom Záhorského múzea v Skalici, určeným pre uverejňovanie pôvodných prác z odborov archeológia, história, umenoveda, muzeológia, etnografia, jazykoveda a prírodné vedy, pričom by mali primárne pojednávať o regióne Záhoria, resp. o jeho osobnostiach, prípadne o susedných regiónoch vo vzťahu k Záhoriu.

Príspevky do Zborníka zasielajte elektronickou formou v textovom editore na mejlovú adresu Záhorského múzea. Príspevok musí obsahovať osobné údaje autora (adresa, zamestnávateľ, číslo OP a príslušnej série, číslo účtu, telefonický kontakt a e-mail).

Zaslané príspevky budú posudzované odborníkmi z príslušných vedných odborov, pričom o ich uverejnení, resp. neuverejnení rozhodne redakčná rada. Za obsah príspevkov ako i správnosť citácií zodpovedá autor.

Rozsah štúdií vrátane poznámkového aparátu by mal byť max. 40 NS (1 800 znakov na stranu vrátane medzier), recenzií 10 strán, anotácií 3 strany. K štúdii je nutné pripojiť resumé v anglickom jazyku (prípadne v slovenčine) v rozsahu cca 1 NS.

Termín zaslania príspevku je do 31. augusta 2024 na adresu zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk.

Vzhľadom na platnosť STN ISO 690 je nutné pri citáciách dodržiavať aspoň jej základné zásady. Pre uľahčenie uvádzame niekoľko príkladov:

Odkaz na monografiu:

1MAREK, Miloš: Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin: Matica slovenská, 2006, s. 122.

2HORVÁTH, Pavol – KOPČAN, Vojtech: Turci na Slovensku. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1971, s. 145.

3RÁBIK, Vladimír (Ed.): Monumenta Vaticana Slovaciae II. Registra supplicationum ex actis pontificum Romanorum res gestas Slovacas illustrantia. Volumen 1 (1342 – 1415). Trnavae – Roma e: Institutum historicum Slovacum in Roma, 2009, s. 87, č. 91.

Odkaz na štúdiu:

4FORDINÁLOVÁ, Eva: Epos Svatopluk – formovanie národnej ideológie v historickom kontexte. In Historický zborník, roč. 19, 2008, č. 2, s. 163.

5HOFERKA, Martin: Slovensko – moravské pomedzie. In POJSL, Miloslav (Ed.): Cisterciáci na Moravě. Sborník k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu a počátek Velehradu. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 214.

Odkaz na časopis, zborník:

6MARSINA, Richard – MULÍK, Peter (Ed.): Franko Víťazoslav Sasinek. Najvýznamnejší slovenský historik 19. storočia 1830 – 1914. Martin: Matica Slovenská, 2007, 230 s.

Odkaz na už uvedený prameň:

7 MAREK, Cudzie etniká, s. 321.

Odkaz na archívny prameň:

Štátny archív Bratislava, pobočka Skalica, fond: Magistrát mesta Skalice, Missiles, rok 1685, šk. č. 45, p. 75, 76.

Odkaz na elektronický zdroj:

9BARTA, János: Petneházy David. Dostupné na internete: http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b1001/86-034-22BartaJ.html (citované 9. júla 2008)

Predchádzajúci článokVýberové konanie na miesto riaditeľa Záhorského múzea
Ďalší článokZáhorie 1/2024