ŠČASNÝ, Jozef (10. 4. 1813 Borský Peter – 1. 12. 1889 Bratislava)

0
72
Ščasný Jozef

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Bratislave, Ostrihome a Nitre, rímskokatolícka teológia v Pešti

Pôsobenie: Kaplán v Driemote, Uhrovci a Nitre, farár v Dražovciach a v Močenku (1850 – 1868)

Mecén, publicista. Bol súčasťou mladoslovenského hnutia a členom spoločnosti Vzájomnosť, spolku Tatrín, členom výboru Matice slovenskej, podporovateľom Spolku sv. Vojtecha. Podporoval aktivity slovenskej inteligencie, propagoval spolky miernosti, inicioval zbierku na postavenie pomníka Jána Hollého na Dobrej Vode, uznanie si zaslúžil tým, že daroval 10 000 zlatých na slovenský preklad Biblie. Články publikoval v Slovenských národných novinách, Orlovi tatránskom.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 1313-1314.