ŠÁTEK, Jozef, ThDr. (10. 2. 1910 Skalica – 25. 2. 1978 Bratislava)

0
89
Šátek Jozef, ThDr.

Štúdium: Hudobná škola v Skalici (1922 – 1927), gymnázium v Skalici, teológia v Štrasburgu (1928 – 1933), hudba a spev u F. X. Matthiasa v Štrasburgu (1930 – 1932)

Pôsobenie: Kaplán v Topoľčanoch, Rapovciach, Mníšku nad Hnilcom a Bratislave, lektor cirkevnej hudby a spevu, učiteľ dejín a teórie cirkevnej hudby a cirkevných dejín na Bohosloveckej fakulte v Bratislave (od r. 1940), učiteľ gregoriánskeho spevu na Štátnom konzervatóriu v Bratislave (1944 – 1949), farár v Šúrovciach (1951), Brestovanoch (1952 – 1955), Borskom Mikuláši (1955 – 1960) a Jedľových Kostoľanoch (1960 – 1970), profesor všeobecných, českých a slovenských cirkevných dejín na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave (od r. 1970), kanonik Družnej kapituly sv. Martina v Bratislave (1973)

Hudobný historik, vysokoškolský pedagóg. Zaoberal sa slovenskými a regionálnymi dejinami, najmä dejinami mesta Skalice a Bratislavy (Chrámová hudba v Skalici v minulosti, 1944; Náboženské pomery v Skalici od reformácie do jozefinizmu, 1946; Tristo rokov skalického gymnázia, 1965; Bratislavskí Slováci v 17. storočí, 1946; Najstaršia bratislavská knižnica – kapitulská knižnica, 1950), spracoval učebné texty pre bohosloveckú fakultu (Kresťanský starovek, Kresťanský stredovek, Kresťanský novovek), z francúzštiny preložil román Rene Bazina Magnifikat (1947). Články uverejňoval v rôznych časopisoch (Duchovný pastier, Katolícke noviny, Kultúra, Historický zborník, Historica Slovaca), mnohé práce ostali v rukopise, medzi nimi i rozsiahle dielo o chrámovej hudbe Musica sacra.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 1310-1311; Slovenský biografický slovník V. Martin : Matica slovenská, 1992. s. 435-436.