Záhorské múzeum v roku 2023 – PhDr. Viera Drahošová

0
99
Návšteva veľvyslanca Spojeného kráľovstva Nigela Bakera v Záhorskom múzeu vo februári 2023.

Rok 2023 bol v Záhorskom múzeu v Skalici úspešný a bohatý na akvizície, prácu so zbierkami a vzdelávaciu činnosť s deťmi, ktorej vzrastajúca popularita nás veľmi teší.
Hlavným poslaním múzea je uchovávať dedičstvo regiónu, udržiavať historickú pamäť a budovať zbierkový fond. Najvýznamnejšou akvizíciou bola pozostalosť prof. Ľubomíra Ďuroviča, ktorú múzeum dostalo závetom a začiatkom roka sme ju previezli zo švédskeho Lundu. Popritom múzeum získalo 921 kusov ďalších zbierkových predmetov, zaevidovaných pod 558 prírastkovými číslami; 291 kúpou, 608 darom a 22 výskumom. Najviac predmetov bolo zaradených do fondu etnológie (531 ks) a novších dejín (379 ks).

Dvojramenný kríž s ďatelinovým ukončením ramien, ktorý pôvodne podľa veľkosti a spracovania bol osadený na vežičke menšej sakrálnej stavby

Ako dar sme získali rozsiahlu kolekciu od súkromného zberateľa starožitností z Borinky, kúpou časť pozostalosti zberateľa zo Šaštína-Stráží, v rámci ktorej významnou bola kolekcia fajansových džbankárskych výrobkov zo západného Slovenska (30 ks), časť pozostalosti po akad. maliarovi Júliusovi Koreszkovi – súčasti nábytku a bytového zariadenia, 3 obrazy akad. maliara Miroslava Syllu a projektom FPU bola z verejných zdrojov podporená kúpa ďalšej významnej akvizície – súboru secesného nábytku od Dušana Jurkoviča (10 ks).
V oblasti spracovania a ochrany zbierok sa múzeu podarilo získať do prenájmu budovu na rozšírenie deponovania zbierkových predmetov. Reštaurovanie systematicky a na vysokej profesionálnej úrovni vykonáva akad. soch. Milan Flajžík, v tomto roku komplexné reštaurovanie 30 ks zbierkových predmetov, napr. remeselného znaku z r. 1833 zo Stráží, a drevenej maľovanej truhlice (k výstave
Modrotlač). Projektom FPU bolo z verejných zdrojov podporené reštaurovanie strúhacej stolice (umiestnená v stálej expozícii). Vykonal tiež reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie hlavných vchodových dverí múzea. Dodávateľsky bolo realizované s podporou FPU reštaurovanie obrazu z 18. storočia Alegória Spravodlivosti (akad. mal. Mária Ďuricová) a Wormskej biblie z r. 1529 (Mgr. Radka Zajíčková Benžová).

Obraz Miroslava Syllu Jesenný les.

Odborní pracovníci Záhorského múzea pokračujú vo výskumnej činnosti v jednotlivých odboroch a v tomto roku múzeum splnilo relevantné kritériá pre získanie Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a zaradilo sa medzi 11 slovenských múzeí, ktoré ním disponujú. Výstavnú sezónu vo vlastných výstavných priestoroch sme začali výstavou Dušan Jurkovič a Skalica (kurátorka Viera Drahošová) s množstvom sprievodných podujatí pre deti a komentovaných prehliadok pre verejnosť. Navštívil ju aj veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku Nigel Baker s manželkou a vnučka Dušana Jurkoviča Katarína Salayová–Jurkovičová. Nasledovali dve výstavy z oblasti umenia Rasťo Andris – Nálady, spoločná dvoch skalických autoriek Jana Hotařová – Maľba, Silvia Hílková – Sklo a na jeseň bola v spolupráci s Galériou výtvarného umenia v Hodoníne otvorená výstava Modrotlač (kurátorky Dita Andrušková a Romana Košutková).
Mimo vlastných výstavných priestorov bola tri razy reinštalovaná výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria (kurátorka Dita Andrušková); v Múzeu Michala Tillnera v Malackách, na 68. folklórnom festivale Východná a v partnerskom Museum Hohenau an der March. Výstavu Dušan Jurkovič a Skalica uviedli v Múzeu Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom.

Z vernisáže výstavy Rodina v priestoroch múzea v Hohenau an der March. Foto: E. Springer

V rámci edičnej činnosti vyšlo 6 čísiel 32. ročníka časopisu Záhorie, odborní pracovníci publikovali štúdie, odborné články i v iných periodikách, napr.: Drška, Richard: Vinohradníctvo v Skalici v 16. a 17. storočí (počiatky a obraz v mestských písomnostiach). In: LOPATKOVÁ, Zuzana (ed.): Otázky zemepanského hospodárenia a správy II. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2022, s. 272 – 307; Michalovič, Peter: K fašiangovým obyčajam na Záhorí. In: Fašiangy na Slovensku vo vidieckom prostredí – kontexty minulé a súčasné. Zborník textových a vizuálnych materiálov. Zost. M. Jágerová. Nitra, 2023, s. 28-57.
Pestrá bola i prednášková činnosť; Dita Andrušková vystúpila s príspevkami Spolupráca etnológa, múzejníka a keramikára na príklade prípravy stálej expozície Habánskeho múzea v Sobotišti (Festival Slávnosť hliny – Keramická Modra), Narodenie a rané detstvo v ľudovej kultúre Záhoria (Múzeum Michala Tillnera Malacky), Rodinné zvyky v ľudovej kultúre Záhoria (Folklórny festival Východná, Etnodom), Výšivka na Záhorí (XXII. ročník folklórneho festivalu Trnavská brána a II. ročník Nádvorie čarovných nití, Trnava). Peter Michalovič prezentoval Život a dielo Františka Krištofa Veselého, k 120. výročiu narodenia (Putovanie skalickou históriou, MsÚ Skalica), Ľudová pieseň na Záhorí a jej vývinové vrstvy (Závod – Dom 1890), Richard Drška Vinohradníctvo v Skalici do začiatku 18. storočia (penzión Skalica), Viera Drahošová Dušan Jurkovič a Skalica (Dni modranského sirotinca v Modre), Väzby Dušana Jurkoviča ku Skalici (Putovanie skalickou históriou, Dom kultúry Skalica), História obce Borský Jur a regiónu pohľadom Záhorského múzea v Skalici (Základná škola Borský Jur), Martin Hoferka Drobná sakrálna architektúra na území Šaštínskeho (vice)archidiakonátu v 18. storočí (Sakrálne pamiatky na Slovensku, Západoslovenské múzeum v Trnave), Krypty františkánskeho kostola v Skalici ako miesto posledného odpočinku (V šľapajach svätého Františka z Assisi, Katolícka univerzita Ružomberok).
Záhorské múzeum každoročne uskutoční viacero vlastných podujatí, v tomto roku to boli uvedenia kníh Dity Andruškovej Rodina v ľudovej kultúre Záhoria a Dany Janáčkovej Pod povrchom Milan Flajžík. Pri príležitosti uloženia urny múzeum spolu s rodinou usporiadalo Spomienku na prof. Ľubomíra Ďuroviča, zapojilo sa do organizovania Putovania skalickou históriou, Knihy Záhoria 2022, Spomienky na 200. výročie narodenia Jozefa Podhradského. Zapojilo sa do celoslovenských akcií Noc múzeí a galérií, Festival múzeí v Košiciach, Dni európskeho kultúrneho dedičstva.

Návšteva hutteritov z USA a Kanady v Záhorskom múzeu.

Medializáciu a propagáciu múzea zabezpečuje Eva Svíbová (vedúca úseku zbierok) prostredníctvom FB, Instagramu, webu, pre prezentáciu v odbornej verejnosti elektronickým spracovaním zbierok. Podieľajú sa na nej i výstupy odborných pracovníkov v miestnych i slovenských televíziách: Fenomén Jurkovič v cykle Klenoty pohraničia, Georadarový prieskum na Kalvárii v Skalici (Viera Drahošová), Deň v okrese – františkánsky komplex v Skalici (Martin Hoferka) a pravidelnými reláciami v rozhlase.
Rozsiahlu metodickú pomoc a pomoc študentom, samosprávam, bádateľom, pri výskumnej činnosti iných inštitúcií poskytujú všetci odborní pracovníci múzea, napr. pri prieskume georadarom na skalickej Kalvárii, vyhľadávaní kamenných zdrojov veľkomoravských Mikulčíc pracovníkom Akadémie vied ČR z Brna a Bratislavy. Skupine hutteritov z USA a Kanady, ktorá navštívila habánske dvory vo Veľkých Levároch, Sobotišti a tiež Záhorské múzeum, poskytoval informácie historik Martin Hoferka.
V oblasti múzejnej pedagogiky Soňa Spáčilová realizovala množstvo vzdelávacích programov, tvorivých dielní k výstavám Dušan Jurkovič a Skalica, Modrotlač (workshop pre dospelých s Petrom Trnkom s výrobou modrotlače), Rasťo Andris Nálady (workshop pre deti s maliarom Rasťom Andrisom); aj stálej expozícii: Skoč do múzea, Cesta do praveku, Buď v obraze. V expozícii „Doma u Dušana Jurkoviča“ Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku uskutočnila úspešnú tvorivú dielňu.