KÚTZKY (Kútsky, Kútszky), Michal (21. 11. 1828 Skalica – 18. 3. 1899 Brezová pod Bradlom)

0
51
Kútzky Michal

Štúdium: Gymnázium v Komárne, evanjelické lýceum a súkromné štúdium hudby v Bratislave, teológia vo Viedni

Pôsobenie: Učiteľ hudby a organista v Skalici, profesor matematiky a hudby v Banskej Štiavnici, Békescabe, učiteľ hudby a organista v Brezovej pod Bradlom (1863 – 1898).

Hudobný pedagóg, zbormajster, organista. V Skalici hral na organe na pohrebe Jána Kollára, v Brezovej pod Bradlom viedol miestny mužský zbor a malú sláčikovú kapelu. Po smrti mu vyšli diela Chorály do štvorhlasu vypracované od Michala Kútzkeho, bývalého ev. a. v. učiteľa – varhaníka na BrezovejChorále pre mužský a miešaný zbor.

Literatúra: MICHALOVIČ, P. Michal Kútzky. In Záhorie, 1993, roč. II., č. 6, s. 7; PROKSA, P. Niekoľko doplnkov k Michalovi Kutzkému Ad 6/1993. In Záhorie, 1994, roč. III., č. 1, s. 25; Slovenský biografický slovník III. Martin : Matica slovenská, 1989. s. 320.