JAKUBOVIČ, Pavol (pseudonym Pavel J-vič) (18. 3. 1791 Skalica – 20. 10. 1838 Budapešť – Cinkota)

0
50

Štúdium: Evanjelické lýceum v Bratislave (1804 – 1809)

Pôsobenie: Učiteľ v Tabe, na Myjave a vo Farnej (1817 – 1822), kaplán a rektor v Sarvaši (od r. 1825), farár v maďarskej evanjelickej cirkvi v Cegléde a v Cinkote

Učiteľ, prekladateľ. Popri Jánovi Hollom bol jedným z prvých prekladateľov Vergília na Slovensku. Vydával príležitostné verše, prispel do knihy Řeči, modlitby a básně (1838), je autorom poézie v Kalendáři Juraja Palkoviča, publikoval články s poľnohospodárskou tematikou v časopise Týdenník.

Literatúra: Biografický lexikón Slovenska IV. (CH-Ki). Martin : SNK-NBÚ, 2010. s. 153; FORDINÁLOVÁ, E. Skalickí „konkurenti“ Hollého v preklade Aeneidy. In Záhorie, 1999, roč. VIII., č. 2, s. 6-9; Slovenský biografický slovník II. Martin : Matica slovenská, 1987. s. 511.