KNAP, Michal (pseudonym Michal Záhorský) (23. 9. 1894 Brodské – 30. 1. 1960 Trnava)

0
20

Štúdium: Gymnázium v Skalici (asi 1904 – 1912), kláštorné školy v Malackách, Hlohovci a Bratislave, slavistika a klasická filológia v Prahe

Pôsobenie: učiteľ na gymnáziách v Košiciach, Levoči, Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi, Trstenej, Zvolene, Dolnom Kubíne a Leviciach, pracovník školskej administratívy v Bratislave

Jazykovedec, prekladateľ, publicista. Venoval sa praktickým jazykovým otázkam, lexike a morfológii. Jazykovedné články uverejňoval v časopisoch Kultúra, Kultúrny životSlovenská reč. Prekladal z maďarčiny, ruštiny a češtiny, z latinčiny preložil aj niekoľko Komenského prác. Podieľal sa na vydaní Latinskej čítanky.

Literatúra: PALKOVIČ, K. Jazykovedec a prekladateľ Michal Knap. In Slovenská reč, 1983, roč. 48, č. 5, s. 277-283.