HUDEC, Konštantín (11. 3. 1901 Gbely – 23. 3. 1952 Bratislava)

0
73
Hudec Konštantín

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1914 – 1923), teológia v Olomouci a v Trnave, hudobná veda na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1931 – 1935), v Regensburgu a Mníchove (1936 – 1938)

Pôsobenie: Učiteľ na Hudobnej škole a na Hudobnej a dramatickej akadémii (1928 – 1941), pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (od r. 1948) a na VŠMU v Bratislave (od r. 1949)

Muzikológ. Venoval sa dejinám slovenskej hudby, gregoriánskemu chorálu, zbieral slovenské ľudové piesne, je autorom prvých syntetických dejín hudobnej kultúry na Slovensku. Jeho teoretické práce vyšli pod názvom Otázky hudobnej kultúry Slovenska.

Literatúra: PETÖCZOVÁ, J. Konštantín Hudec – zakladateľ slovenskej hudobnej historiografie. In Záhorie, 2006, roč. XV., č. 5, s. 6-10; Slovenský biografický slovník II. Martin : Matica slovenská, 1987. s. 428.