ČECH, František, Prof. Ing. DrSc. (14. 12. 1929 Skalica – 21. 1. 2011 Bratislava)

0
120
Čech František, prof.

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1941 – 1949), geológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Institut Petrol si Gaze v Bukurešti (1949 – 1954)

Pôsobenie: Pracovník Československých naftových dolov v Hodoníne (1954), pedagóg na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (od roku 1954), od roku 1981 profesor

Geológ, univerzitný pedagóg. Venoval sa výskumu ložísk nerastných surovín, vytvoril vedeckú školu založenú na skúmaní vzťahu ložísk palív k hlbinnej stavbe a na riešení vzniku sedimentárnych paniev medzihorského typu. Absolvoval prednáškové pobyty na univerzitách v Južnej Amerike, na Univerzite v Havane pomohol založiť Geologickú fakultu. Bol prodekanom pre vedeckovýskumnú činnosť na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a riaditeľom tamojšieho Geologického ústavu (1981 – 1989). Odborné štúdie publikoval v domácich i zahraničných vedeckých časopisoch.

Literatúra: HOVORKA, D. Jubilujúci prof. Ing. František Čech. In Mineralia Slovaca, 1990, roč. 22, č. 1, s. 94; KRAUS, I. Spomienka na prof. Ing. Františka Čecha, DrSc. (1929 – 2011). In Zpravodaj České geologické společnosti, 2011, č. 13, s. 8-9.

Predchádzajúci článokČEPKA, Leo Martin (13. 11. 1803 Chropov – 13. 4. 1873 Tata)
Ďalší článokČÁRSKY, Štefan (13. 12. 1870 Gbely – 24. 4. 1953 Ostrihom)