Home Osobnosti Skalice Č ČEPKA, Leo Martin (13. 11. 1803 Chropov – 13. 4. 1873 Tata)

ČEPKA, Leo Martin (13. 11. 1803 Chropov – 13. 4. 1873 Tata)

0

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Vacove a Gyöngyösi, formácia v reholi menších bratov kapucínov, filozofia v Tate a Moore, teológia v Budíne

Pôsobenie: Profesor filozofie a teológie na rehoľných učilištiach uhorsko-chorvátsko-rakúskej provincie kapucínov, predstavený – gvardián v Bratislave, Viedni, Pezinku a Tate

Pedagóg, kňaz. Bol zakladajúcim členom spolku Tatrín, prispieval do Štúrových Slovenských národných novín, bol priateľom Ľudovíta Štúra. Zaujímal sa o dialektológiu a slovanskú porovnávaciu filológiu, vyzýval na zbieranie slovenských ľudových piesní, preložil do slovenčiny nové zákony z roku 1848, zúčastňoval sa tajných porád vo Viedni, na ktorých sa prerokúvala organizácia slovenských dobrovoľných zborov. Angažoval sa v spolkovej činnosti, bol členom Matice slovenskej, pričom obohatil jej numizmatickú zbierku, bol jedným z patrónov gymnázia v Kláštore pod Znievom.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 206; RAPANT, D. Tatrín (Osudy a zápasy). In Sborník Matice slovenskej III. História, 1935, roč. XIII., č. 4, s. 454; SASINEK, F. V. Leo Martin Čepka. In Orol, 1873, roč. 4, č. 5. Martin, s. 118-119; Slovenský biografický slovník I. Martin : Matica slovenská, 1986. s. 415; ZAJÍČKOVÁ, M. Vznešený, svojmu národu srdečne oddaný muž. In Záhorie, 2008, roč. VIII., č. 6, s. 9-12.

autorka: M. Zajíčková