BOBOK, Karol Ľudovít (6. 8. 1799 Lubina – 26. 3. 1844 Skalica)

0
39

Štúdium: Evanjelické lýceum v Bratislave (od r. 1810), ďalšie štúdium v Rábe, Modre (1816) a Bratislave

Pôsobenie: Kaplán a katechéta v Brne (1821 – 1828), farár v Trnave (1828 – 1836) a v Skalici (od r. 1836)

Evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ, vzdelanec. Napísal mnoho kázní a modlitieb, stručnú históriu evanjelickej cirkvi v Uhorsku. Je spoluautorom Praktickej uherskej gramatiky a kalendára Neuer pressburger Haus – und Schrieb – Kalender. Bol prísediacim súdu Zvolenskej stolice a od roku 1840 nitrianskym konseniorom. Podporoval národné aktivity, bol členom mnohých spoločností. Jeho nevlastným synovcom bol Jozef Ľudovít Holuby.

Literatúra: FRAŇOVÁ, Ľ., HRABOVSKÁ, O. et al. Lubina 1392 – 1992 – 2002. Lubina 610 rokov. Lubina : Obecný úrad, 2002. s. 59.