KOŠTIAL, Rudolf (3. 4. 1913 Stará Turá – 1991 Zvolen)

0
150
Koštial Rudolf

Štúdium: Gymnázium v Novom Meste nad Váhom, evanjelická teológia v Bratislave (do r. 1937), študijný pobyt v Štrasburgu (1935 – 1936)

Pôsobenie: Kňaz v Detroite (USA), farár vo Veľkej pri Poprade, Hrušove, Prahe (1947 – 1956) a Skalici, senior Myjavského seniorátu, biskup Západného dištriktu (od r. 1969)

Prekladateľ, publicista, spisovateľ. Je autorom kníh Kresťanstvo a sociálna otázka (1946), Biblia u nás (1989) a Slovenskí evanjelici v zahraničí, redigoval časopisy Nový rod, Služba, Cirkevné listy. Bol tajomníkom Štúrovej evanjelickej spoločnosti, členom predsedníctva Matice slovenskej, Spolku slovenských spisovateľov, členom Medzinárodnej pravoslávno-evanjelickej ekumenickej komisie, zakladateľom Slovenskej ekumenickej spoločnosti (1990). Preložil diela Martina Luthera, Hugha Walpola, G. B. Shawa, Daniela Defoa a ďalších.

Literatúra: KRIVDA, M. Koštiaľ Rudolf. Dostupné na: ˂http://www.ecav.sk/?p=info/INFHist%C3%B3ria/osobnosti/kostial_rudolf_(1913_%E2%80%93_1991)˃; HAJDUK, A. Pamiatke biskupa Rudolfa Koštiala. In Evanjelický posol spod Tatier, 2001, roč. 91, č. 40, s. 13.