BERGER, Eliáš (1562 Brezno – 16. 10. 1644 Skalica)

0
108

Štúdium: Univerzita v Heidelbergu (1593)

Pôsobenie: Dvorný historik u Juraja Turza, učiteľ na evanjelických školách v Bratislave, Trenčíne, Uherskom Brode, dvorný historik Mateja II., od roku 1622 v Skalici, riaditeľ skalického tridsiatkového úradu (1634 – 1644)

Autor básnických diel a historických prác zameraných najmä na rakúske a uhorské dejiny (napr. diela Domus augustissimae Austriae columnae sidera caesares monarchae archiduces, v preklade Piliere a okrasy najvznešenejšieho austrijského príbytku – cisári, vládci, arcivojvodovia, 1602; Iubilaeus de origine, errore et restitutione Sanctae coronae Hungariae regni, v preklade Radostné výročie svätej koruny Uhorského kráľovstva; o jej pôvode, blúdení a obnovení, 1608; Spectator theatri extemporanei belli Hungarici Rodolphi II., v preklade Pozorovateľ improvizovaného predstavenie Rudolfovej vojny v Uhorsku, 1612; Symbolum sacrum et augustum decem reginarum Hungariae politice et historice expostium, v preklade Politický a historický výklad o desiatich vznešených a posvätných symboloch uhorských kráľovien, 1638). V roku 1603 ho Matej II. menoval za cisárskeho poetu laureatus caesareus a v roku 1604 bol povýšený do šľachtického stavu. Počas pôsobenia v Skalici bol členom mestskej rady magister civium (1626 – 1628, 1633 – 1636), zúčastňoval sa ako zástupca mesta rôznych deputácií. Má zásluhu na získaní uhorskej koruny do Bratislavy.

Literatúra: FRIMMOVÁ, E. Humanista Eliáš Berger v službách Habsburgovcov. In KOVAČKA, M., AUGUSTÍNOVÁ, E., MAČUHA, M. (ed.). Zemianstvo na Slovensku v novoveku. Časť 2, 2009. s. 100-110; Slovenský biografický slovník I., 1986, s. 225.