AMFO 2013

0
796

 

7. ročník krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby v Trnavskom kraji

AMFO 2013

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici je usporiadateľom už 17. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja „AMFO 2013“.
Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola súťaže a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2013.
Poslaním krajskej súťaže a výstavy je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v Trnavskom kraji. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania a tak prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku.
Odborno-vzdelávacou časťou podujatia – rozborovým seminárom – rozvíjať vedomostný a umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov.
Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách : a/ v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov, b/ v skupine autorov od 16 do 21 rokov a c/ v skupine autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategórii: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií. Tiež boli v tomto roku vyhlásené NOC dve tematické kategórie a to č. 1 (Európsky rok občanov s cieľom zvyšovať informovanosť o právach , ktoré z občianstva EU vyplývajú) a č. 2 (1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy ). Do tohtoročného 17. ročníka krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2013 postúpilo 64 autorov – fotografov Trnavského kraja s 272 fotografickými prácami, z toho v skupine autorov nad 21 rokov to bolo 172 čiernobielych a farebných fotografií a 5 multimediálnych prezentácií od 42 autorov. V skupine autorov od 16 do 21 rokov to bolo 45 čiernobielych a farebných fotografií od 16 autorov a v skupine do 16 rokov 22 fotografických prác od 6 autorov. V tematickej kategórii 1 súťažilo 15 fotografických prác od 3 autorov v tematickej kategórii č. 2 – 13 fotografických prác od 3 autorov.
Fotografie a multimediálne prezentácie fotografií prihlásené do súťaže hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. František Tomík, Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. Jozef Sedlák – umeleckí fotografovia a pedagógovia z Bratislavy, ktorí rozhodli udeliť diplomy, vecné ceny a čestné uznania.
Odborná porota uskutočnila výber fotografií na výstavu – zostavila výstavnú kolekciu v celkovom počte 150 fotografických prác od 58 autorov , vybrala multimediálne prezentácie na prehliadku v počte 5 od 5 autorov. Ďalej odborná porota uskutočnila výber fotografií pre postup na celoštátnu súťažnú výstavu AMFO 2013 .
Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutoční 13. júna 2013 o 16.00 hod. v Záhorskom múzeu v Skalici, ktoré je spoluusporiadateľom výstavy.
Pre účastníkov súťaže je v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený
o 14,00 hod. odborno-rozborový seminár s lektormi – členmi poroty .
Výstava je sprístupnená verejnosti do 7. júla 2013 vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici.
Otvorená je v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod., v sobotu od 10.00 do 14.00 hod., v nedeľu od 14.00 do 18.00 hod.
17. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2013 sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Trnavského samosprávneho kraja a za podpory sponzorov : Mestského úradu Skalica, Mestského úradu Senica, Jednoty COOP Senica, Rámovania obrazov Ľ. Miču Senica.

Viera Juríčková, ZOS Senica

Výsledky súťaže

Skupina A (autori nad 21 rokov)
čiernobiela fotografia
1. miesto: Zuzana Horváthová, Hlohovec za cyklus Tichý príbeh I – III
2. miesto: Sabina Djasníkova, UCM Trnava za súbor Bez názvu I – IV
3. miesto: Juraj Marec, Trnava za cyklus Betlehemské svetlo I – VI

čestné uznanie
Ervin Barczi, Šaľa za súbor Tváre I – III
Marián Špajdel, Trnava za kolekciu Návrat III, IV a Obrazy (zo) zeme II, III
Jíří Svoboda, Trnava za cyklus Hladné ruky stromov II, IV
Radovan Jamrich, Šaľa za súbor Retro 1 – 4
Anita Benkovičová, Galanta za cyklus Pohľad z minulosti I, II

farebná fotografia
1. miesto: Eleonóra Szombatová, Trnava za súbor Život ulice
2. miesto: Alžbeta Derzsi, Dolný Bar za cyklus Bez názvu I – III
3. miesto: Ľubica Ema Máziková, Šamorín za fotografie Slonia cesta a Dievčatko z práce na brehu Gangy

čestné uznanie
Jozef Kalka, Senica za súbor Krajina ri Senici, Krajina pri Jablonici
Vladimír Lužinský, Chtelnica za kolekciu Kompozícia I, IV, Priestory spred liet a Matkin džbán II
Verner Scheinbenreif, Hlohovec za súbor Liberte?, Egalite?, Fraternite?
Zuzana Horváthová za cyklus Detstvo (HIV) pozitívne II, III, IV, VI

multimediálna prezentácia
ceny (bez určenia poradia)
Matej Chrenko, Hlohovec za prezentáciu Život je príbeh
Milan Marônek, Trnava za prezentáciu Keď múzy mlčia

čestné uznanie
Peter Babka za prezentáciu Galéria bez adresy

Skupina B (autori od 16 do 21 rokov)

čiernobiela fotografia
cena
Ema Lančaričová, Trnava za súbor Zabudnutý pohľad, Večný kríž?, Požehnaný prekliatím

čestné uznanie
Tomáš Lipa, Skalica za portrét Radka
Michal Krištof, Senica za fotografiu Strážcovia parlamentu

farebná fotografia
cena
Gréta Zubová, Trnava za súbor Vzdávanie sa detstva, Oddávanie sa, na ženy sa čaká dlho – na mužov zbytočne, Kedysi som často premýšľala nad tým, aké to asi je, tráviť noci s mužom…Dnes to už viem

čestné uznanie
Miroslava Dudášová, Sereď za fotografie Slepá ulička a Cesta domov
Matúš Koprda, Trnava za súbor Trnavské strašidlá
Tomáš Lipa, Skalica za fotografiu Fondán
Peter Kántor, Dunajská Streda za fotografiu Pozorovateľ  Skupina C (autori do 16 rokov)

čiernobiela fotografia
cena
Lujza Stopková, Trnava za dva súbory Baletky a Bez názvu

čestné uznanie
Ond Both, Dunajská Streda za fotografie Obuv a Tunelové videnie

farebná fotografia
čestné uznanie
Lujza Stopková za fotografiu Bez názvu I