XIX. ročník 2010

Bibliografia XIX. ročníka (r. 2010) časopisu Záhorie

0
763

Antálková, Marcela: Pamätná púť Brodčanov do Šaštína. 3, 2010, s. 16-17.
Baláž, Jozef: Príspevok k histórii mestského školstva v Skalici (ohlas na článok). 1, 2010, s. 22-24.
Blaho, Vladimír, PhDr.: Veľký malý človek (Za Jankom Jaborníkom). 5, 2010, s. 24-25.
Brezina, Ján, MUDr.: Pavel Neckár, generálny biskupský tajomník ev. a. v. cirkvi na Slovensku. 2, 2010, s. 9-12.
Brezina, Peter, PhDr.: O zabudnutej holíčskej firme na ťažbu štrku na rieke Morave. 6, 2010, s. 10-15.
Brezina, Peter, PhDr.: Storočný hasič Martin Danko st. 6, 2010, s. 18-19.
Cintulová, Aneta, Mgr. – Drahošová, Viera, PhDr.: Výstava Heřman Landsfeld – zberateľ a keramikár. 2, 2010, s. 23-26.
Drahošová, Oľga, Mgr.: Pamätník Milana Rastislava Štefánika v Zohore (správa). 1, 2010, s. 26.
Drahošová, Viera, PhDr. – Cintulová, Aneta, Mgr.: Výstava Heřman Landsfeld – zberateľ a keramikár. 2, 2010, s. 23-26.
Drahošová, Viera, PhDr.: 225. výročie narodenia Jána Hollého (správa). 2, 2010, s. 28-31.
Drahošová, Viera, PhDr.: Archeologické náleziská na Záhorí (správa). 1, 2010, s. 31.
Drahošová, Viera, PhDr.: Festival slovenských múzeí 2010 v Skalici (správa). 3, 2010, s. 28-31.
Drahošová, Viera, PhDr.: Rekonštruovaná skalická radnica (správa). 3, 2010, s. 30-31.
Drahošová, Viera, PhDr.: Spoločenský život v Skalici vo svetle dobových pozvánok a plagátov (správa). 6, 2010, s. 29.
Drahošová, Viera, PhDr.: Spomienka na profesora Jozefa Šátka (správa). 5, 2010, s. 28-30.
Drahošová, Viera, PhDr.: Úspechy Ochotnícko-vzdelávacieho krúžku Štefánik z Hasprunky. 4, 2010, s. 23-25.
Drahošová, Viera, PhDr.: Záhorské múzeum v Skalici 105-ročné. 5, 2010, s. 17-24.
Drška, Richard, Mgr.: Keď v Skalici oheň ničil… (požiare mesta v 16. a 17. storočí). 1, 2010, s. 2-5.
Drška, Richard, Mgr.: O osídlení Korlátskeho panstva v druhej polovici 16. storočia. 6, 2010, s. 5-9.
Drška, Richard, Mgr.: O osídlení Korlátskeho panstva v prvej polovici 16. storočia. 4, 2010, s. 2-7.
Drška, Richard, Mgr.: Spoločenský život v Skalici vo svetle dobových pozvánok a plagátov (správa). 6, 2010, s. 27.
Drška, Richard, Mgr.: Zo zbierkových fondov Záhorského múzea v Skalici. Truhlica skalického magistrátu? 5, 2010, s. 14-17.
Drška, Richard, Mgr.: Zo zbierkových fondov Záhorského múzea. Skalický mestský dereš. 2, 2010, s. 20-22.
Čársky, Miroslav, Ing.: Predvianočná výstava Mariána Komáčka (správa). 6, 2010, s. 25. Federmayer, Frederik, Doc., PhDr., PhD.: Fuggerovskí úradníci na Plaveckom hrade. 3, 2010, s. 7-10.
Filipová, Margita, Bc.: Hrnčiarske pece z doby rímskej v Skalici. 6, 2010, s. 2-5.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Dokument o štvrtom rozmere. Ľudovít Košík: Kňazské osobnosti Skalice (recenzia). 1, 2010, s. 28-29.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Nový návrat k starým hodnotám (Peter Mráz) (recenzia). 5, 2010, s. 26.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Trocha osobná spomienka (K storočnici prof. ThDr. Jozefa Šátka). 1, 2010, s. 13-14.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Veľkonočné obdobie v Hollého živote a diele. 2, 2010, s. 7-9.
Hoferka, Martin, Mgr., Th.D.: Keď ešte učitelia bývali rechtormi. Rechtori Šaštínskeho (vice)archidiakonátu v 17. a 18. storočí. 5, 2010, s. 2-6.
Hoferka, Martin, ThLic.: Zo zbierok Záhorského múzea. Habánska biblická konkordancia zo Sobotišťa. 1, 2010, s. 19-21.
Hupko, Daniel, Mgr.: Uhorský palatín Pavol Pálfi z Erdödu. 3, 2010, s. 2-7.
Jaborník, Ján, PhDr.: Helena Jurasovová: Janko Blaho v spomienkach (recenzia). 1, 2010, s. 27-28.
Jamárik, Vladimír: Hudobný život v starom Kunove a jeho posledný muzikant. 4, 2010, s. 16-20.
Jurčo, Martin, PhDr.: Ali Brezovský – nenápadný spolutvorca hudobnej kultúry. 6, 2010, s. 19-22.
Jurčo, Martin, PhDr.: Záhorie ako fenomén aj v slovenskej populárnej hudbe? 2, 2010, s. 17-20.
Juríčková, Božena, Mgr.: Dielo sochára Ivana Patúca v Záhorskej galérii. 3, 2010, s. 21-23.
Juríčková, Viera: 80. narodeniny farára Mgr. Braňa Kolényho (správa). 4, 2010, s. 26-27.
Kalivodová, Eva, RNDr., CSc.: Nositeľka Radu Strieborného trojlístka. 3, 2010, s. 10-12.
Kanisová, Dagmar, MUDr.: História osady Varsíkovci. 2, 2010, s. 12-16.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Odchod františkánov zo Skalice. 2, 2010, s. 5-6.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Počiatky úcty k Loretánskej Panne Márii v Skalici. 5, 2010, s. 12-13.
Krivský, Dušan, JUDr.: Rodný dom Ľudovíta Okánika. 3, 2010, s. 17-18.
Kršková, Mária, Mgr.: Mlyny a mlynári na panstve Ostrý Kameň do konca 19. storočia. 4, 2010, s. 9-13.
Kubová, Irena, Mgr.: Spomienka na významného trnoveckého rodáka (Imrich Kotvan). 3, 2010, s. 23-25.
Michalovič, Peter, PhDr.: 90 rokov ochotníckeho divadla v Hlbokom (správa). 2, 2010, s. 31.
Michalovič, Peter, PhDr.: Bibliografia XIX. ročníka (r. 2010). 6, 2010, s. 30-31.
Michalovič, Peter, PhDr.: Ilustrátor a grafik Dušan Grečner vystavoval v rodnej Skalici (správa). 4, 2010, s. 29-30.
Michalovič, Peter, PhDr.: Nová edícia ľudových piesní (recenzia). 4, 2010, s. 28-29.
Michalovič, Peter, PhDr.: Výjazdové zasadnutie redakčnej rady časopisu Záhorie (správa). 3, 2010, s. 27-28.
Michalovič, Peter, PhDr.: Zo zbierkových fondov Záhorského múzea. Melodiatura aneb Partytura od Adama Škultétyho. 4, 2010, s. 20-22.
Michalovič, Peter, PhDr.: Zo zbierkových fondov Záhorského múzea. Cesta jedného harmónia až do múzea. 6, 2010, s. 22-23.
Nerádová, Antónia: „Teť mje viďíte a za chvíli mje neuviďíte”. 1, 2010, s. 24-25.
Nerádová, Antónia: Kultúrne leto v Jablonovom (správa). 4, 2010, s. 27-28.
Novák, Ladislav: Knižná prehliadka staviteľskej histórie Holíča (správa). 3, 2010, s. 26-27.
Papp, Štefan, Mgr.: Gbelský rodák Ján Krstiteľ Juriga. 5, 2010, s. 7-8.
Papp, Štefan, Mgr.: Šimon Klempa – prvý redaktor Katolíckych novín. 4, 2010, s. 14-15. Polakovičová, Helena, Mgr.: Spoločenský život v Skalici vo svetle dobových pozvánok a plagátov (správa). 6, 2010, s. 27-28.
Polešenský, Jozef: Trnavská atletická 100-ročnica z autorskej dielne Záhoráka (recenzia). 5, 2010, s. 30.
Rak, Ján, ml., MUDr.: Spomienka na básnika Jána Raka. 5, 2010, s. 11-12.
Redakcia: Spomienka na výlet skalického krúžku (správa). 4, 2010, s. 30-31.
Roháč, Peter, Mgr.: Náčrt dejín Záhoria ako súčasti konfínia do 13. storočia. 2, 2010, s. 2-4.
Špaček, Jozef, PhDr.: Nová zbierka Miroslava Brücka (recenzia). 2, 2010, s. 27.
Šrámek, Matúš: Karlovovešťania nezabudli (správa). 6, 2010, s. 25-26.
Šteffek, Jozef, Prof., RNDr., CSc.: Slimáky severného Záhoria. 1, 2010, s. 14-18.
Svíba, Róbert, Mgr.: Spoločenský život v Skalici vo svetle dobových pozvánok a plagátov (správa). 6, 2010, s. 28-29.
Vančo, Martin, Mgr., PhD.: Matúš Čák Trenčiansky na poštovej známke Edity Balážovej. 3, 2010, s. 18-21.
Vrábel, Ferdinand, PhDr.: Neznáme svedectvo Vavra Šrobára o vzniku časopisu Hlas. 5, 2010, s. 8-10.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Malacky na starých pohľadniciach (recenzia). 5, 2010, s. 31.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Nová monografia o Kostolišti. 6, 2010, s. 26-27.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Poznámky k vegetácii Záhoria v stredoveku. 4, 2010, s. 8-9.
Zajíček, Štefan, PhDr.: Štvrťstoročie Záhorskej galérie v Senici. 1, 2010, s. 9-12.
Zajíček, Štefan, PhDr.: Jubilejná výstava obrazov Pavla Fürstenzellera (správa). 5, 2010, s. 26-27.
Zajíček, Štefan, PhDr.: Stretnutie umelcov k jubileu Záhorskej galérie v Senici (správa). 1, 2010, s. 29-31.
Zajíčková, Mária, PhDr.: Balla Gabriella: Holics, Tata és Buda kerámiamüvészete a 18 században (recenzia). 3, 2010, s. 28.
Zajíčková, Mária, PhDr.: Súpis brancov v Sobotišti z roku 1862. 1. 2010, s. 6-8.
Zajíčková, Mária, PhDr.: Vianočné oblátky. 6, 2010, s. 16-17.
Zajíčková, Mária, PhDr.: Zo zbierkových fondov Záhorského múzea. Lodný kufor vysťahovalca z Vrádišťa. 3, 2010, s. 13-15.
Závodný, Andrej, PaedDr., PhD.: Literárna Jablonica (recenzia). 6, 2010, s. 24.

Predchádzajúci článokZáhorie 6/2010
Ďalší článokZáhorie 1/2011