Záhorie č. 1/2000

Óda na skalický dub Eva Fordinálová

0
718

Doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Óda na skalický dub
PhDr. Štefánia Poláková: Počiatky ochotníckeho divadla v Radošovciach
MVDr. Pavol Hallon: Nová zmluva medzi brančskými zemepánmi – komposesormi a sobotišťskými habánmi
Mgr. Martin Hoferka: Slnečné hodiny na Záhorí
Náš rozhovor s divadelným vedcom Jánom Boorom
Marián Náhlik: Danielia zver na severnom Záhorí
Zdenka Laciková: Mozaika z čriepkov času Pamiatke Pavla Bunčáka

SPRÁVY
Výstavná činnosť Záhorského múzea v roku 1999 (-dra-)
Redakčná rada a predvianočné stretnutie (-dra-)
Prednáška pri výročí Pavla Doležala (-dra-)
Prvý záhorácky bál na Záhorí (Alena Machová)
Kalendár 2000 (-dra-)
Inaugurácia v Zohore (-mj-)
Vážení čitatelia (-dra-)