Bilancia roku 2020 v Záhorskom múzeu

0
243
Habánsky mlyn v Sobotišti s expozíciou o živote novokrstencov.

Rok 2020 bol odlišný od všetkých, s akými sme sa doposiaľ stretli. Poznačený pandémiou ukázal, akí sme zraniteľní, vrhol svetlo na všetky hodnotové systémy. Odrazil sa v živote každého, tiež Záhorského múzea, žiaľ i stratou najväčšou – odchodom kolegu. Neriskovať zdravie, zachovať opatrnosť, dodržiavať predpisy a plnohodnotne pokračovať v činnosti, žiadalo nové prístupy, ako všade… Optimistické plány jubilujúcej 115-ročnej inštitúcie sme radikálne prispôsobovali vzniknutej situácii.

Základnou činnosťou múzea je práca so zbierkovými fondami, ich odborné spracovanie, ktorá pokračuje systematicky a nezávisle od verejnosti. Sem sme presunuli kapacity, ušetrené tým, že nebolo možné (alebo len obmedzene) vykonávať prezentačnú činnosť pre verejnosť v oblasti expozičnej, výstavnej, spoločenskej a prednáškovej.

V zbierkovom fonde sme zaznamenali prírastok 507 predmetov (zaevidovaných pod 302 číslami), z toho 300 darom, 125 kúpou a 82 výskumom a prevodom. Okrem jednotlivých zbierkových predmetov, z ktorých možno osobitne zmieniť vzácnu akvizíciu habánskej biblie zo 16. storočia, sme získali tri pozostalosti významných osobností Pavla Groebla od Ing. Milice Lustigovej-Bunčákovej zo Skalice, Júliusa Koreszku od rodiny Kabelíkovej zo Skalice a MUDr. Pavla a JUDr. Janka Blahovcov od prof. Evy Blahovej z Bratislavy, všetky darom; kúpou s prispením FPU pozostalosť ThDr. Mateja Héska z Kútov.

Pozornosť sme venovali i reštaurovaniu zbierok: 2 ľudových malieb na skle (Svätá Barbora a Klaňanie Troch kráľov) reštaurátorkou M. Ďuricovou a ceremoniálnej šable a plechovej zástavky z veže farského kostola zo 16. storočia reštaurátorom S. Koželom, tiež zabezpečovaniu depozitárov kamerovým systémom, všetko s prispením FPU.

Pri odbornom spracovávaní a digitalizácii zbierkových fondov bol dôraz položený na fotografovanie zbierkových predmetov (1362 ks evidenčných čísiel, spolu 11328 ks fotografií), digitalizáciu dokumentácie, fotografií, negatívov (1300 ks zdokumentovaných a naskenovaných), systematizáciu informácií do databázy fotografií z pomocných fondov (1304 ks), odborné revízie fondov, druhostupňovú evidenciu fondov v ESEZe. Pokračovali zápožičky z fondov i knižnice, elektronické spracovanie knižničného fondu, fotografovanie pre výstavu a publikáciu Drobná sakrálna architektúra na Záhorí, fotografovanie podujatí (Róbert Svíba, Eva Svíbová, Anna Palkovičová, Gabriela Milotová). Odborní pracovníci pokračovali v  prvostupňovom i druhostupňovom spracovaní zbierok, návrhových listoch, konzultáciách, metodickej činnosti, v spolupráci s kolegami z partnerských inštitúcií vo výskume, i keď viac virtuálnou cestou (Richard Drška, Dita Andrušková, Martin Hoferka, Peter Michalovič, Viera Drahošová). Zúčastňovali sa videokonferencií vo svojich vedných odboroch, pripravovali štúdie a výstavy.

S každou výstavou je spojené množstvo práce a aby mali ohlas a návštevnosť, pre epidemickou situáciou spôsobené uzatvorenie pre verejnosť, sme ich predlžovali a nestihli všetky. Z plánovaných sme realizovali výstavu prechádzajúcu z minulého roka „Pavol Michalič: Kresba, grafika, maľba“, výstavu fosílií prevzatú z Balneologického múzea v Piešťanoch „Stratené pralesy“, každoročnú Krajskú súťažnú prehliadku neprofesionálnej fotografickej tvorby v Trnavskom kraji „Amfo 2020“ v spolupráci so ZOS Senica. Nášmu jubileu, 115. výročiu múzea, bola venovaná výstava „Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí“ z Galérie Jožu Uprku v Uherskom Hradišti, žiaľ, bez pripravovaných sprievodných podujatí. Koncom roka sme uviedli vlastnú výstavu kurátorky Dity Andruškovej „Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria“, ktorá je naplánovaná ako putovná.

Aby sme aspoň čiastočne nahradili prezentačnú činnosť a kontakt s vami, posilnili sme virtuálnu prezentáciu, popri webovej stránke sme na sociálnej sieti publikovali 306 vlastných a 367 zdieľaných príspevkov, 255 na instagrame múzea. Administrátorkou všetkých je Eva Svíbová, prispievali kolegovia Dita Andrušková (33 príspevkov), Richard Drška (18), Martin Hoferka (10), Anna Palkovičová (9), Peter Michalovič (11), Viera Drahošová (156), Róbert Svíba (3), spoločné (66); publikované fotografie boli najčastejšie z archívu ZM, súčasné od Róberta Svíbu a Viery Drahošovej. Publikačnú činnosť sme realizovali tiež v 6 číslach časopisu Záhorie, viacerými príspevkami v iných odborných alebo popularizačných periodikách.

Expozície Záhorského múzea, stálu i vysunuté, sme sa pri 115. výročí snažili propagovať dvomi krátkymi videami z dielne Erika Čermáka. Odborní pracovníci Martin Hoferka a Dita Andrušková ukončili expozíciu o živote novokrstencovv habánskom mlyne v Sobotišti a Martin Hoferka bol spoluautorom expozície v novootvorenom Múzeu Senica (časť o rode Vagyon a sokolovni). Múzeum v Kopčanoch s Obcou Kopčany vypracovalo nový návštevnícky režim.

Z naplánovaných podujatí sa uskutočnila prezentácia knihy „Prvá svetová vojna a Záhorie. Pamätníky obetiam v regióne“ na domácej pôde v Skalici 20. februára, spojená s prezentáciou zbierky poézie prof. Evy Fordinálovej „Hore srdcia!“; ďalšie prezentácie pripravené v Senici, Malackách, Lábe, Závode a Bratislave boli zrušené. Podobne ako pripravená „Spomienka na akad. maliara Júliusa Koreszku pri 125. výročí narodenia“ 19. marca. Z viacerých spolu s Mestom Skalica pripravovaných podujatí „Putovanie skalickou históriou“ sa uskutočnilo len jedno: „Skalica na starých fotografiách a pohľadniciach“ 9. júla, ostatné, ani tradičný predvianočný koncert k výročiu múzea, sa nekonali. Deň otvorených dverí Záhorského múzea v rámci Dní Európskeho kultúrneho dedičstva sa uskutočnil 12. septembra. Každoročné európske podujatie Noc múzeí a galérií sa konalo 14. novembra v online podobe, múzeum sa prezentovalo videom Záhorské múzeum 115 a vedomostným kvízom o múzeu.

Zrušená bola konferencia „Imrich Kotvan (1910 – 1984), rodák z Trnovca pri Holíči“, (hlavný organizátor Historický ústav SAV BA) a formou webinára sa uskutočnila „Storočnica Zory Viestovej (1920 – 2002)“, zastrešovaná Spoločnosťou slovenských archivárov, na ktorých sa múzeum spolupodieľalo.

V predošlom roku bolo podujatí a priamych stretnutí s vami menej, chýbali nám. Ako každý, potrebujeme spätnú väzbu, návštevnosť, záujem pri prezentáciách, diskusiu; ktoré našu prácu posúvajú vpred. Vaše pochopenie a dôveru, prejavujúce sa množstvom darov do zbierkového fondu, príspevkov do dokumentácie, pre edičnú činnosť, ako aj odozvou vo virtuálnej podobe si veľmi ceníme a ďakujeme vám. Veríme, že situácia sa bude zlepšovať a tešíme sa na lepší rok 2021.

Predchádzajúci článokČasopis Záhorie 30-ročný
Ďalší článokVideá k výstave Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria