Pravekí lovci

0
216

Ďalším pokračovaním dobrodružnej cesty objavovania a poznávania najstaršieho úseku našich dejín je neformálne vzdelávajúci program Cesta do praveku – Pravekí lovci. Centrom poznania bude kultúra zvoncovitých pohárov, kde sa dozvieme, čo bolo pre tento druh kultúry typické a čo človek v 3. tisícročí pr. n. l. považoval za vzácne, ale aj ako to bolo so šírením technológií v minulosti.

Program je prioritne určený pre žiakov 6. ročník ZŠ a 1. ročník osemročného gymnázia.

Vzdelávacia oblasť: človek a spoločnosť, človek a svet práce