Vedecko-výskumná činnosť

0
1534

Dôležitou súčasťou práce v múzeu je vedeckovýskumná činnosť, s ktorou sa v múzeu začalo s príchodom kvalifikovaných pracovníkov od roku 1969.
Sformovali sa úseky etnológie, histórie, kde na určitú dobu prišlo k členeniu na úsek starších, novších a najnovších dejín, archeológie.
V súvislosti so zámerom vybudovať v Senici Záhorskú galériu bol od roku 1976 zriadený úsek dejín umenia, ktorý vykonával prieskum, výber a nákup výtvarných diel a ukončil pôsobenie na pôde múzea zriadením Záhorskej galérie v roku 1984.
Krátkodobo účinkovali v múzeu aj úseky pamiatkovej starostlivosti, ochrany prírody (1979-1983) a literárnej histórie.
V roku 1992 bol zriadený úsek dejín hudobnej kultúry.
Výskumnú činnosť vykonávajú odborní pracovníci buď s cieľom postupne mapovať región v jednotlivých vedných odboroch, dopĺňať zbierkový fond a sprievodnú dokumentáciu, alebo výskumné úlohy súvisia s potrebou ochrany kultúrnych pamiatok, ďalšie vyplývajú zo spoločenskej objednávky miest, obcí, firiem pri spracovaní a prezentovaní ich histórie.
Zvláštnu časť predstavuje výskumná činnosť ZM v rámci nadregionálnych, celoslovenských a medzinárodných výskumných úloh.
Výstupom sú tiež scenáre pre expozície a výstavy, prednášky pre verejnosť, školy, príspevky na odborné semináre a sympóziá.

Predchádzajúci článokExpozícia dejín Prietrže
Ďalší článokVýstavná činnosť