„Vánoční zvyky v Sobotišti ze starých časú“

  Dagmar Kanisová

0
683
Vánoce, svátky radosti a pokoja. Odpradávna sa schádzá v tento deň ceuá rodina ke stolu a najsvátečnejší je právje Ščedrý deň. Byuo to tak odjakživa a je temu tak aj neskaj. Len to svjetení je fčil nejaké inačí. Kedysi šuo o sváteční posedení pri chudobnejší večeri pri kouáčkoch, spívali sa vánoční pjesničky a společne sa išuo do kostela. Neskaj sa zháňajú dárky čím drašší a extrovnejší a ostatné uš ludí, hlavne muačích, ani nezaujímá. Keby nebyuo starenek, babiček, dedkú a starečkú, tak by sme ani nevjedeli, jaké byli kedysiozajstné Vánoce. To nebyli len dvojdňové hody na pečeném mase, kačenách a nevímjakých dobrotách. Vánoce začinali uš na Katerinu. Tak aspoň ríkajú starenka od Kadlečíkú. Od Kateriny až do Vánoc sú všelijaké dni, kedy sa dá luďom počarovat, predpovídat nemoc, svadbu, ženícha, bohatstvo a nevím co ešče.
Tak začnime tú Katerinú, kerá je 25. novembra. V ten deň, ket vešua do nekerého domujak první cudzí žena, tak sa v tem domje mjeuo ceuý rok zle darit. Tak na Katerinu ženysedeli doma, aby nebyuo na nich zle.
Dívčence si začali čarovat na Ondreja. Ten sa sláví
30. novembra. Ouovo sa zbírauo aj ceuý rok, aby ho do Ondreja byuo dost na létí. Kúšťky ouova potom dali na plechovú uopatku na žeravé uhlí do šporhelta a ket sa rozpustiuo, tak ho friško vyléli do vajdlína, alebo lavóra ze studenú vodú. Ket vystyduo, ostau z neho taký strapatý džganec a len fčil nastauo to huavní – hledaua sa podoba ženícha v tem pokrúceném olovje. Videli sa tam veru všelijaké vjeci. Motyka, kúň, vúz znamenau sedláka, kuadivo kováča, štetka maléra, a všelijaké inačí zázraky sa tam videli. Nekerej sa zdáuo, že vidí aj pána na koči, alebo dochtora. Či sa ženích podla teho aj vydariu, to starenka už nevjedeli povidat. Čuu sem, že desik v súsednej dedine dívčence aj noky na Ondreja varili. Ale na tí noky moseua byt múka z devjeti domú pomíšaná. Zarobyua sa na noky z vodú. Nokú moseuo sa urobit též devjet a do každého sa zabaliu lístek z ménama známých muádencú. Potom sa noky zavarili do vody a kerý první vyploval napovrch, ten dívča friško uchytiuo a podlá ména sa dozvjedeua, kerý bude její vyvolený.
Najvíc čarú a všelijakých predpovjedí je
zas len okolo ženských, lebo další dúležitý deň pro dífčence byu 4. decembr, kedy je Barbory. V tento deň sa zháňali strešňové haúsky, keré sa dávali do pohára z vodú, najlepší do teplejší izby k oknu. Ket haúska do Vánoc roskvitua, tak sa dífča do roka dostauo pot čepec. To byuo nakúkaňá a očekávaňá.
Mikoáša aj neskaj každé decko
pozná, a to len z teho dúvodu, že nakládá dárky do botú. Ale že tento Mikoáš jak biskup nekedy dávno skutečne existovau a rozdávau dárkychudobným, to neskaj ví len málokeré decko alebo aj dospjelý.
Chuapi bili
na rade na Tomáša. Po stáročá byuo Tomáša aj v decembri, nélen v marci.Ale v posledních 20 – 30 rokoch sa z decembrového kalendára vytratiu, aby uvolniu místo modernejšímu ménu. Na tohoto Tomáša je najkračí deň a najdelší noc v roku. Teda na Tomáša chodili chuapci s klincem a kuadivem a skúšali huavy chuapom, či ich majú dost tvrdé, aby vjedeli pred ženskýma presadit svoju vúlu a též udržat si majetek. A eščechuapci menovali: „Neseme vám kúšček ocele, aby sa vám nerosypali postele.“
Poslední predvánoční deň, kedy ešče puatili čáry, byuo Lucie. Tá je 13. decembra. Už samotné číslo „13“ nepredpovídá nic dobrého. Lucie chodili po domech ket sa zetmíuo – mjeli bíué oblečení až po zem, obyčajne z postelných puachét. Aj huavu mjeli zakrytú puachtú. Tvár mjeli ceú zamúčenú. Nosili v ruke varaju a ket došli do domu, nakúkali po kútoch a do armarí, či sú čisté, probovali hrnce, či nejsú masné, či nevisá konopy na kolovrate a bili dífčence a ženy po rukách s varajú, že nemajú v domje čisto a upradené konopy.
Ešče vám povyprávjám, co ríkali starenka o zvykoch na vánoční svátky. Ščedrým dnem sa začínajú naozajstné Vánoce. Všady je uš vyčiščený barák, umyté okna, vyklúdzený dvúr a napečené opuatky. Lenže v minulosti byuo teho napečeného a nachystaného ménej.Huavní byuo pečení opuatek. Tí sa pékli už na štvrtú adventní nedelu. Vánoce sa kedysisvjetili nélen dobrým jedením a dárkama, ale aj všelijákýma zvykama a pjesničkama. Ludésa pri stole alebo vánočním stromečku spouem pomodlili a spívali vánoční pjesničky.Evanjelíci išli do kostela na nešpore, katolíci na púlnoční. Všady bili vánoční stromky, alené také honosné s čokoládama a salónkama. Do stríbra alebo len do bílého papírka sabalili štolverky, alebo len kostkový cukr. Na stromek sa vješali aj jabúčka alebo orechy, ubohačích medovníky. Moc rodin mjeuo len jednu izbu, tak sa stromek vješau na hradu napoval, aby nezavadzau. Jíduo k večeri na ščedrý deň byuo podla náboženstva. Evanjelícimjeli kyseú kapustovú polévku s kuobáskú, chudobní aj bez ní a katolíci mjeli pupáky smakem. Ryba došua do módy aš z novú dobú. Deby kedysi sedlák z dediny zháňau kapra.Aspoň si moheu byt istý, že sa mu kostka nezapichne do hrtánu a nemosí zháňat dochtora.Ešče pred večerú sa jedli opuatky s medem. Po večeri sa roskrajovali dokola jabúčka. Kdomjeu na rozkrójenej pouovici hvjezdičku, ten mjeu byt cez rok zdravý. Kdo mjeu krížek, tak ten sa moseu mjet na pozore pred nemocú a neščascím. Tak podobne to byuo aj s lúskaním orechú. Neščastí moheu očekávat ten, do rozlúskeu zuý orech. V nekerýchdomech dávali pod tanírky drobné peníze, aby byli požehnané a cez rok sa rozmnožovali,nekde zrno, aby sa na rok dobre urodiou. Jídlo z vánočního stola sa dávauo aj statku, a toz každého. Nekde dávali statku aj opuatky, do kerých byu zapečený petržal. To aby statekbyu zdravý a dobre tráviu. V našej dedine nebyli zaužívané koledy s betlehémem, ale deti z chudobných rodín chodili po domech spívat vánoční pjesničky a dostávali šestáky, negde aj korunu a kouáčky. Chodiuo sa aj spívat súsedé súsedom a potom sa pozvali doňútra a posedeuo sa pri čaji alebo vareném víne. Káva sa nepíjaua v žádnej domácnosti, ani na najvječí svátky. Píjaua sa len cigorková, ráno místo mléka. A tak plynuli Vánoce za Vánocama a každý povidá, že akorát za jeho života sú tí Vánoce najkrajší. Sú to svátky pokoja, radosti a spomínaňá. Byuo by dobré, keby sa staré zvyky a pjesničky nélen spomínali, ale sa aj do našeho života navrátili.
Predchádzajúci článokZ histórie skautingu v Karlovej Vsi
Ďalší článokZamyslenie na úvod 17. ročníka