UHLÁR, Rudolf (23. 10. 1904 Pažiť – 14. 11. 1934 Bratislava)

0
46
Uhlár Rudolf

Štúdium: Gymnázium v Prievidzi (1921 – 1923), Nitre (1923 – 1926) a Skalici (1926 – 1927), slavistika a romanistika na Karlovej univerzite v Prahe (1927 – 1933), študijný pobyt na Sorbonne v Paríži (1931) a na univerzite v Turíne (1932)

Pôsobenie: Profesor slovenčiny a francúzštiny na I. štátnom gymnáziu v Bratislave (od r. 1933)

Literárny a divadelný kritik, jazykovedec, pedagóg, publicista. Kritiky a odborné články uverejňoval v časopisoch Elán, Kultúra, LUK, Naše divadlo, Slovenská reč, Slovenské smery, Slovenské pohľady a Slovák. Venoval sa literárnej komparatistike, všímal si jazykovú úroveň vydávaných diel, napísal niekoľko štúdií, medzi nimi štúdie Vzťahy medzi slovenskou literatúrou a literatúrami susednými (1932) a Záporový genitív v spisovnej slovenčine (1933).

Literatúra: Slovenský biografický slovník VI. Martin : Matica slovenská, 1994. s. 166.