SZALATNAI-RÁCHEL, Rudolf (23. 10. 1904 Zvolenská Slatina – 23. 3. 1977 Budapešť)

0
23

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1916 – 1924), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1924 – 1929), Prahe (1929 – 1930), Viedni, Budapešti, Krakove

Pôsobenie: Profesor maďarského učiteľského ústavu (1930 – 1934), pracovník Univerzitnej knižnice v Bratislave (1945 – 1948), Ústavu východoeurópskych štúdií (1948 – 1964), informačného oddelenia Univerzitnej knižnice v Budapešti (od r. 1965)

Literárny historik, redaktor, prekladateľ. Písal literárno-historické štúdie, zostavoval a prekladal maďarské antológie slovenskej literatúry a slovenské antológie maďarskej literatúry. Bol funkcionárom maďarských organizácií v Československu, členom Maďarskej spoločnosti pre vedu, literatúru a umenie, Spolku pre medzinárodnú kultúrnu spoluprácu a ďalších, bol redaktorom revue Magyar Figyelő a spolupracovníkom časopisov A Mi Lapnuk, Magyar Ujság, Forum, Esti Ujság v Bratislave. Prekladal najmä E. B. Lukáča, V. Beniaka, A. Jiráska, V. Vančuru a J. Wolkera.

Literatúra: Slovenský biografický slovník V. Martin : Matica slovenská, 1992. s. 403.