ŠTEFÁNEK, Anton, Dr. (15. 4. 1877 Veľké Leváre – 29. 4. 1964 Žiar nad Hronom)

0
146
Štefánek Anton

Štúdium: Gymnázium vo Viedni, zemepis – dejepis na Filozofickej fakulte Viedenskej univerzity (1898 – 1902), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1921 – 1923), študijné pobyty v Dánsku a v Nemecku (1907)

Pôsobenie: Vydavateľ a redaktor časopisu Slovenský obzor v Budapešti (1907 – 1908), redaktor Ľudových novín v Skalici (1908 – 1910), šéfredaktor Slovenského denníka v Budapešti (1910 – 1915), redaktor Národných listov v Prahe (1915 – 1918), referent pre školstvo a osvetu na Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska (1918 – 1924), minister školstva a národnej osvety v Prahe (1929), správca Ministerstva pre zjednocovanie zákonov a organizáciu správy, bezplatný profesor aplikovanej sociológie na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity (Univerzita Komenského) v Bratislave (1937 – 1949), riadny profesor sociológie na Slovenskej univerzite (1942 – 1949), riaditeľ Filozofického seminára (1945 – 1949), Estetického seminára (1939 – 1947) a Sociologického seminára (1939 – 1948), rektor (1945 – 1946) a prorektor (1946 – 1947) Slovenskej univerzity, senátor Slovenskej univerzity (1939 – 1940)

Politik, sociológ, publicista, univerzitný pedagóg. Bol sympatizantom hlasistického hnutia, prispieval do časopisu Hlas a spolupracoval s Pavlom Blahom a Vavrom Šrobárom. V roku 1918 bol členom Dočasnej vlády pre Slovensko. Bol senátorom Národného zhromaždenia za Agrárnu stranu (1935 – 1939) a v rokoch 1918 – 1920 a 1925 – 1935 poslancom Národného zhromaždenia. Je považovaný za zakladateľa slovenskej sociológie. Je autorom odborných prác Slovensko ako sociologický predmet (1919), Masaryk a Slovensko (1920), Školstvo na Slovensku (1926), Problémy spisovnej slovenčiny a slovenského nacionalizmu (1935), Akulturačný proces na Slovensku (1938), Česi na Slovensku (1946), jeho najvýznamnejšou prácou sú Základy sociografie Slovenska (1944). Prispieval do časopisov Prúdy, Slovenská vlastiveda, revue Bratislava, Sociologická revue a ďalších. Bol členom mnohých vedeckých spoločností a odborných komisií. Bol nositeľom viacerých vyznamenaní (rádu Légion d´honneur, Československej revolučnej medaily, Radu Rumunskej koruny, Juhoslovanského radu sv. Sávu II. triedy).

Literatúra: PAŠIAK, J.: Anton Štefánek – zakladateľ slovenskej sociografie. In Sociológia, 1994, roč. 26, č. 1 – 2, s. 19-27; Slovenský biografický slovník V. Martin : Matica slovenská, 1992, s. 506-508.