Skalica po druhej svetovej vojne vo fotografiách

0
180

Tlačová správa

Názov podujatia:        Skalica po druhej svetovej vojne vo fotografiách

Miesto:                       Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica

Dátum konania:          od 2. septembra do 18. novembra 2022

Kurátorka výstavy:    PhDr. Viera Drahošová

Mesto Skalica si v tomto roku pripomína 650. výročie povýšenia na slobodné kráľovské mesto a pri tejto príležitosti pripravilo Záhorského múzeum v Skalici výstavu fotografií zo svojho archívu, ktorá je venovaná obdobiu od roku 1946, v ktorom historické mesto Skalica prešlo vo svojom vývoji mnohými dynamickými zmenami. V Skalici s tradičným poľnohospodárskym charakterom, vinohradníctvom a remeslami začalo vznikať silné priemyselné zázemie. Od 19. storočia do roku 1950 sa počet jej obyvateľov takmer nemenil, po roku 1950 sa zvyšoval takým tempom ako nikdy v histórii. Do roku 1980 dosiahol počet 13 833, vzrástol o vyše 8 000 obyvateľov. Individuálna i kolektívna bytová výstavba sa sústreďovala v bezprostrednej blízkosti historického jadra a zároveň vznikali nové, rozširovali sa jestvujúce objekty občianskej vybavenosti: nemocnica, zimný štadión, školy, škôlky, zdravotné stredisko, komunikácie. V roku 1960 stratila Skalica štatút okresného mesta, nedostávalo sa jej toľko finančných prostriedkov na prestavbu, a tak sa podarilo vyhnúť veľkoplošným asanáciám historického centra. Stavalo sa prevažne v okrajových polohách mesta, kde bola výstavba menej náročná a lacnejšia ako v jadre, a to zostávalo neporušené takmer do 70. rokov 20. storočia. Postupne prišlo k asanáciám, pri ktorých zanikol Malý rínek, ulica Pod mestskou zďou, bloky ulíc Potočnej a Boorovej pre rozšírenie nemocnice, pre výstavbu troch obchodných domov a novostavbu poštového úradu časť ulice Potočná, ďalšia pre mestské trhovisko. Za farským kostolom bol na mieste historickej zástavby postavený Dom služieb (dnes Okresný súd) a iné nové objekty.

I napriek zásahom ostala historická Skalica vo veľkej miere zachovaná a nestratila historické, urbanisticko-architektonické a umelecké hodnoty, ktoré ju v rámci svojho typu historických miest na Slovensku stavajú na popredné miesto. Autormi fotografií uchovávaných v archíve Záhorského múzea sú Mgr. art. František Tomík, Ján Pardubský a Fridrich Leopold Slatinský.

Vo vstupnom vestibule pripravil PhDr. Richard Drška prezentáciu zbierkových predmetov viažucich sa k skalickej mestskej samospráve. Návštevníci môžu vidieť tlačené výsledky volieb magistrátu, mestskú truhlicu z 18. storočia, dvojicu fotografií mestského magistrátu a zamestnancov mesta z roku 1922, kapsu skalického hotara či tlačený rozsudok smrti z roku 1843.