SASINEK, František Víťazoslav (11. 12. 1830 Skalica – 17. 11. 1914 Graz)

0
203
Sasinek František Víťazoslav

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1840 – 1844) a v Szolnoku (1844 – 1846), vstup do kapucínskeho kláštora vo Viedenskom Novom Meste (1846), filozofia v Tate a v Bratislave (1847 – 1850), teológia v Scheibse (1850 – 1851) a v Bratislave (1851 – 1853)

Pôsobenie: Profesor a kazateľ v Tate, Bratislave, Ostrihome a Budíne (1853 – 1864), po vystúpení z kapucínskej rehole profesor bohosloveckého seminára a kazateľ (1864), knihovník a kustód zbierok Matice slovenskej (1865), diecézny ordinár (od r. 1868), tajomník Matice slovenskej (1869 – 1875), výpomocný kňaz v Skalici (1876 – 1882), redaktor katolíckych novín Čech a neskôr duchovný správca Nemocnice milosrdných sestier v Prahe (1882 – 1892), kňaz v Radošovciach (1892 – 1894), Kútoch a Mariazelli, od roku 1901 na odpočinku v kláštore Milosrdných bratov v Grazi

Historik, profesor, archivár. Tajomník Matice slovenskej, redaktor Letopisu Matice slovenskej, vydavateľ Slovenského letopisu (1876 – 1882). Prispieval do väčšiny slovenských časopisov (Cyrill a Method, Priateľ školy a literatúry, Slovesnosť, Vojtech, Katolícke noviny, Slovenské pohľady, Sokol, Orol, Pešťbudínske vedomosti a ďalšie), pričom sa orientoval najmä na históriu. Bojoval s názormi vtedajšej maďarskej historiografie a snažil sa dokázať starobylosť slovenského obyvateľstva na území Slovenska. Samostatne vydal historické práce Dejiny drievnych národov na území terajšieho Uhorska (1867), Dejiny počiatkov terajšieho Uhorska (1868) a dve časti Dejín kráľovstva uhorského (1869, 1881). Písal aj diela s cirkevno-historickou tematikou (Dejepis všeobecný a zvláštny Uhorska, svetský a náboženský, 1871; Sv. Method a Uhorsko, 1884; Život sv. Cyrilla a Methoda, apoštolov slovanských, 1885 a ďalšie). Napísal aj niekoľko učebníc a náboženské knihy (katolícky spevník, rozpravy o náboženstve, historický katechizmus pre Slovákov), písal aj spevohry a trúchlohry, časopisecky uverejňoval básne, poviedky a črty.

Literatúra: KOLÍSEK, A. František Víťazoslav Sasinek. Skalica, 1930; MARSINA, R, MULÍK, P. Franko Víťazoslav Sasinek (1830-1914). Martin : Matica slovenská, 2007. s. 230; OTČENÁŠ, M. František Víťazoslav Sasinek. Košice : Slovo, 1995; PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 1199-1200; Slovenský biografický slovník V. Martin : Matica slovenská, 1992, s. 179-181.