Rok 2021 v Záhorskom múzeu v Skalici

0
314
Kolektív pracovníkov Záhorského múzea v Skalici v decembri 2021

Prešiel ďalší rok v  znamení pandémie a mimo letných mesiacov nežičil stretnutiam a prezentačným aktivitám v kultúrnych inštitúciách, ani v našom múzeu. S účasťou sledujeme ťažkú situáciu v odvetviach kultúry, celkom závislých na návštevníkoch – divadlách, kinách, koncertných sálach a i. Múzeá ako fondové inštitúcie vykonávajú svoju základnú zložku činnosti – prácu so zbierkovými fondami, priebežne, nezávisle od verejnosti a ako v predchádzajúcom roku, značnú časť svojich kapacít sme preto opäť presunuli do tejto oblasti.

Radosť nám robili výsledky akvizičnej činnosti, do zbierok múzea sme získali darom i kúpou 411 kusov zbierkových predmetov, najväčší počet do fondu etnografie. K mimoriadnym patrí cenná kolekcia 38 západoslovenských džbankárskych výrobkov, získaná od etnografa a archeológa Jiřího Pajera zo Strážnice. Sakrálne zbierky múzea významne obohatil súbor z kláštora v renesančnom kaštieli v Lieskovom (časť obce Cerová), z ktorého po polstoročí odišli Milosrdné sestry Svätého kríža. Ďalší súbor predmetov sme získali zo starej skalickej vinohradníckej búdy. Vzácnym príspevkom k poznaniu zakladateľskej osobnosti múzea je časť osobnej pozostalosti MUDr. Pavla Blaha, ktorú múzeu darovala rodina jeho pravnuka Ing. Róberta Blaha (2 archívne škatule korešpondencie + 3 archívne škatule kníh, 0,5 bm). Z jednotlivo prijatých zbierkových predmetov je ojedinelým veľký prútený kôš na skladovanie obilia z Kátova, cviker Pavla Groebla z Holíča, hasičské vyznamenania Henricha Klvačku zo Skalice, Stanovy a členská kniha Klubu nefajčiarov v Skalici po mäsiarovi Hokinkovi od MUDr. Barátovej. Fond odevov doplnili mestské dámske svadobné šaty z tridsiatych rokov minulého storočia po manželke Imricha Kotvana, bytové textílie z tridsiatych rokov 20. storočia, súčasti ľudového odevu z Kopčian, Lábu, Častkova, Podbranča a i., hudobný fond pozostalosť hudobníka Jozefa Kaina z Lábu. Fotografické zbierky rozšírilo niekoľko zaujímavých súborov, zo starších menujeme dva; z pozostalostí Ing. Dezidera Tomečka a doc. Pavla Sillingera.

Pracovníci múzea pokračovali so spracovaním starších fondov, napr. triedením fotografií (4 škatule, 0,4 bm) z fondu rodiny Ďurovičovcov, v digitalizácii zbierkových fondov bola pozornosť venovaná fotografovaniu zbierkových predmetov (8953 ks fotografií), digitalizácii dokumentácie, fotografií, negatívov, druhostupňovej evidencii fondov v ESEZe. Pokračovali zápožičky z fondov i knižnice, elektronické spracovanie knižničného fondu. Odborní pracovníci pomáhali bádateľom pri výskumoch konzultáciami, pokračovali v metodickej činnosti, v spolupráci s kolegami z partnerských inštitúcií vo výskume, i keď viac virtuálnou cestou (PhDr. Richard Drška, Mgr. Dita Andrušková, PhD., ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D., PhDr. Peter Michalovič, PhDr. Viera Drahošová). Zúčastňovali sa videokonferencií aj konferencií vo svojich vedných odboroch, pripravovali štúdie; Richard Drška Archontológia v prostredí slobodných kráľovských miest v rannom novoveku na príklade Skalice, štúdia odovzdaná do tlače do ročenky pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy WOCH, Skalickí vyslanci na uhorských snemoch v 17. storočí do periodika Studia historica tyrnaviensia, Viera Drahošová Alojz Kolísek a Skalica pre Zborník Mestského múzea Bratislava, Archeologické bádanie Vladimíra Jamárika pre seminár pri 100. výročí narodenia v Múzeu Senica, Peter Michalovič Hudobné pramene Záhoria a ich prezentácia v múzeu na konferencii Pramene slovenskej hudby v Poprade.

V spolupráci s pracovníkmi Slovenskej národnej knižnice v Martine urobili výber 26 vzácnych kníh z múzejnej knižnice pre zápis do Ústrednej evidencie historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov Slovenskej republiky, ktorú spravuje Ministerstvo kultúry SR, aby sme tak získali ďalšie možnosti získavania finančných prostriedkov na ich reštaurovanie, nakoľko zápis je podmienkou pre žiadosť z Fondu na podporu umenia.

Pripomenutie významného výročia 30 rokov vychádzania časopisu Záhorie na pôde múzea sme presunuli do online podoby. Na sociálnej sieti múzea sme uskutočnili vedomostnú súťaž o regióne Záhoria o celoročné predplatné na jubilejný ročník časopisu Záhorie (v siedmich častiach) a tam sme vo fotoreportáži predstavili aj všetkých kolegov, ktorí sa podieľajú na realizácii časopisu. V jubilejnom 30. ročníku časopisu sme priniesli mnoho zaujímavých príspevkov, z ktorých viaceré vyvolali veľký ohlas a záujem o objavné publikované témy.

Prezentáciu činnosti múzea a kontakt so záujemcami sme oveľa intenzívnejšie vykonávali virtuálnou formou, na sociálnej sieti sme publikovali 276 vlastných a 74 zdieľaných príspevkov, 279 na instagrame múzea, ktoré vytvorili kolegovia Dita Andrušková (43 príspevkov), Richard Drška (14), Martin Hoferka (20), Anna Palkovičová (9), Peter Michalovič (13), Viera Drahošová (118) a ostatné boli spoločné. Publikované fotografie boli najčastejšie z archívu ZM, súčasné od Róberta Svíbu a Viery Drahošovej. V novej časti webovej stránky Záhorského múzea nazvanej OSOBNOSTI SKALICE pripravili Mgr. Anna Palkovičová (knihovníčka, tajomníčka redakcie časopisu Záhorie) a Mgr. Eva Svíbová (kustódka pre elektronické spracovanie zbierok, kontakt s verejnosťou a administrátorka FB, instagramu a webu múzea) medailóny asi 150 osobností. Anna Palkovičová pokračuje vo vytváraní databázy OSOBNOSTI ZÁHORIA, ktorá bude súčasťou pripravovanej novej časti stálej expozície múzea.

V rámci výstavnej činnosti sa pre epidemickou situáciou spôsobené uzatvorenie pre verejnosť konali vo vlastných výstavných priestoroch len dve výstavy. Z decembra 2020 pokračovala do 15. augusta výstava kurátorky Dity Andruškovej Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria, ku ktorej boli pripravené sprievodné podujatia: komentované prehliadky, aktivity s pracovnými listami pre deti a mládež i so špecializovanými programami podľa veku, 4 podcasty o výstave, pripravené kurátorkou v spolupráci s Mgr. Róbertom Svíbom. Múzeum vydalo k výstave katalóg s rovnakým názvom Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria. Tešíme sa z úspechu, ktorý výstava zaznamenala – udeleniu Ceny Národopisnej spoločnosti Slovenska v kategórii Výstavná a expozičná činnosť múzeí za roky 2019-2021 Dite Andruškovej. Jej prezentácia výstavy online formou bola vôbec prvou prezentáciou Národopisnej spoločnosti Slovenska tohto typu a stala pilotnou prednáškou k sérii plánovaných prezentácií. Veľkú pozornosť jej venovali regionálne i celoslovenské médiá a pomohli rozšíriť posolstvo výstavy. Od 20. augusta do 26. novembra prebiehala výstava AH 2015 – 2020, výber z tvorby Antona Hanzalíka, kurátorka Mgr. Božena Juríčková, pri ktorej sme spolupracovali s Mestom Skalica a Záhorskou galériou Jána Mudrocha v Senici. K výstave vyšiel vlastným nákladom autora i katalóg.

Mimo vlastných priestorov sme realizovali panelové časti výstav Františkáni v Skalici; Vinohrady, vinohrady…; Ľudový odev na Záhorí od 18. júna do 6. augusta 2021 v Galérii u františkánov v Skalici v spolupráci s Mestom Skalica, Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria od 6. septembra do 8. októbra 2021 v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici a po celý rok výstavu Mosty Pomoravia v dolnorakúskom múzeu Orth an der Donau.

Po úspechu pôvodného vydania sme pripravili reedíciu knihy „Lábe, Lábe… Lábsky nárečový slovník a všetko krásne, čo s ním súvisí“ Emílie Štefekovej, ktorej prezentácia sa za bohatej účasti uskutočnila 10. júna v Lábe, 13. októbra aj dlho odkladaná prezentácia knihy Prvá svetová vojna a Záhorie (Pamätníky obetiam v regióne) s prednáškou PhDr. Petra Brezinu, ktorá sa stretla s nevšedným záujmom.

Z výsledkov vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov múzea spolu s príspevkami vedcov z iných inštitúcií zostavil výkonný redaktor Martin Hoferka Zborník Záhorského múzea 9, ktorý je v tlači. Martin Hoferka zúročuje svoje skúsenosti a ako člen Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku sa podieľa na tvorbe štandardov múzejnej činnosti.

Po dvoch rokoch sa v dňoch 27. a 28. júna uskutočnil Festival múzeí na Slovensku 2021 v Budatínskom hrade v Žiline a Sobášnom paláci v Bytči, na ktorom sa múzeum prezentovalo vlastným stánkom. Poslaním Festivalu múzeí je vzájomné zdieľanie výsledkov odbornej a popularizačnej práce múzeí za uplynulé obdobie.

Pri príležitosti 300. výročia narodenia barokového skladateľa P. Pavlína Bajana (1721 – 1792) pripravil Peter Michalovič vlastný filmový dokument, ktorým sa múzeum prezentovalo na celoslovenskom podujatí Noc múzeí 2021 a Medzinárodnom folklórnom festivale Myjava 2021, ktoré sa odohrávali tento rok v online priestore. V spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou – farnosťou Skalica sme usporiadali 18. novembra 2021 k výročiu P. Pavlína Bajana koncert františkánskej hudby 18. storočia zo Slovenska a gregoriánskeho chorálu v podaní Františkánskej schóly Bratislava v Kostole Michala Archanjela v Skalici. 

25.augusta slávnostne otvorili Múzeum Habánov Sobotište, ktorého expozíciu vytvorili Martin Hoferka a Dita Andrušková. Kolegovia sa s predstavením výstavy Rodina a edičnej činnosti múzea zúčastnili 3. júla na podujatí Závodské bezchleba hody, a 19. júna v Zohore na podujatí Konc jak živé.

Zrušili sme viacero plánovaných výstav i podujatí, tiež Deň otvorených dverí Záhorského múzea v rámci Dní Európskeho kultúrneho dedičstva, ako i už druhý, predtým tradičný predvianočný koncert, ktorý mal byť venovaný 30. výročiu časopisu Záhorie.

Bez obmedzenia návštevníckeho režimu sme začali s prácami, pre ktoré by inak bolo potrebné múzeum uzatvoriť. Pripravili sme priestor stálej expozície pre jeho pripravovanú novú časť. Z finančných zdrojov zriaďovateľa TTSK sme realizovali výmenu 15 okien a pokračovať budeme v jarných mesiacoch oknami smerujúcimi do ulice, teda aj vo výstavných priestoroch múzea. Nasledovať bude rekonštrukcia fasády, a preto do ukončenia prác musíme pozastaviť výstavnú činnosť v našich výstavných priestoroch.

Sme radi, že sa nám podľa ohlasov dlhodobo darí napĺňať úlohy fondovej a pamäťovej inštitúcie na prístupnej úrovni a zároveň bez podceňovania prijímateľov, z ktorých sa i tí nároční môžu na naše výstupy spoľahnúť. Svedčia o tom tiež ocenenia a v tomto roku tri nominácie v súťaži Pamiatky a múzeá. Za priazeň, pochopenie a podporu, ktoré nám venujete a pomáhajú nám v našej činnosti, srdečne ďakujeme a veľmi si ich ceníme.

Prispôsobili sme sa pandemickým podmienkam a veľa aktivít sme presunuli do online priestoru, osobné kontakty a stretnutia s Vami, osobná spätná väzba nám však chýbajú. Ako všetci čakáme a dúfame, že rok 2022 už bude lepší.

Viera Drahošová