Prezentácia projektu Tradičný odev Podluží a Záhoria pre deti

0
784

V mesiaci november sa v priestoroch Záhorského múzea v Skalici uskutočnilo niekoľko stretnutí pracovníkov múzea s deťmi skalických materských škôl. Cieľom týchto návštev bola prezentácia novovzniknutého projektu venujúceho sa folklóru, tradíciám a najmä ľudovému odevu. Projekt pod názvom Tradičný odev Podluží a Záhoria je prezentovaný aj na sprístupnenej internetovej stránke www.folkloratradicie.sk.
Jeho uvedenie do povedomia verejnosti prebehlo už 14. októbra 2011, avšak pre deti sme pripravili špecifickú prezentáciu. Celkovo múzeum navštívilo šesť materských škôl a pre každú sme pripravili program zameraný na spoznávanie ľudového odevu nielen formou prednášky, ale taktiež využitím interaktívnych prvkov nachádzajúcich sa na spomínanej internetovej stránke.
Súčasťou prezentácie boli tiež krátke kvízy zamerané na spoznávanie častí ľudového odevu, jeho používania v minulosti i súčasnosti. Kontakt s historickou podobou skalického kroja im zabezpečili dve figuríny s krojom a praktickú zručnosť s obliekaním krojových súčastí si vyskúšali na krojových bábikách. V rámci programu si deti mohli prezrieť výstavu fotografií Pavla Popelku Lidé Moravy, tematicky zameraných na folklór a tradície, reagovať na otázky pedagógov i pracovníkov múzea, a tak si ešte viac osvojiť nové poznatky.
Detským návštevníkom sa dostalo aj odmeny vo forme omaľovávaniek, ktoré boli súčasťou prezentácie projektu Tradičný odev Podluží a Záhoria. Niektoré materské školy prispeli k prezentácii formou pripravených piesní či tanečných pásiem.