OKÁNIK (Okányik), Ľudovít, ThDr. (15. 8. 1869 Skalica – 21. 3. 1944 Bratislava)

0
78
Okánik Ľudovít ThDr.

Štúdium: Ľudová škola v Skalici, gymnázium v Skalici a v Ostrihome, univerzita v Budapešti, doktor kanonického práva (1895)

Pôsobenie: Kňaz, prebendár arcibiskupa, kapitulný kaplán, učiteľ nemčiny na učiteľskom ústave v Ostrihome, farár a dekan v Skalici (1899), nitriansky župan (1919 – 1920), kanonik (1921), starosta Bratislavy (1923 – 1929), mestský farár v Bratislave (1930 – 1939)

Cirkevný hodnostár, venoval sa národno-osvetovej a politickej práci, jeden z organizátorov agrárneho a družstevného hnutia na západnom Slovensku, predseda Katolíckeho kruhu v Skalici (1899). Za jeho pôsobenia postavili v Skalici podľa projektu architekta Dušana Jurkoviča Katolícky spolkový dom (1905), v ktorom bolo na ploche 120 m2 umiestnené múzeum pozostávajúce z umeleckej, historickej a národopisnej zbierky Pavla Blahu. Publikoval v náboženských časopisoch, spoluzakladateľ časopisu Pokrok (1903), Slovenských ľudových novín (1919) a Katolíckych novín (1940). Pre ochotnícke divadlo napísal desať nábožensko-didaktických hier (Vianoce dietok, Dedinský kováč, Pán richtár…) a prózu Povesti hradu nitrianskeho, v ktorej spracoval romantické predstavy o Veľkej Morave a jej osobnostiach. V roku 1899 bol zvolený za predsedu Katolíckeho kruhu v Skalici. Kandidoval za skalický okrsok na poslanca uhorského snemu (1910), bol poslancom (1919) a senátorom Národného zhromaždenia (1925 – 1926), členom krajinského zastupiteľstva (1928 – 1929).

Literatúra: BUCHTA, J., SLOBODA, J., VIESTOVÁ, Z. et al. Skalica v minulosti a dnes. Bratislava : Obzor, 1968. s. 332-333; DRAHOŠOVÁ, V. Ľudovít Okánik v službe rodnej Skalici. In Záhorie, 2009, č. 6, roč. XVIII., s. 2-8; JANŠÁK, Š. Život Dr. Pavla Blahu I. Trnava, 1947, s. 380-385; Slovenský biografický slovník IV. Martin : Matica slovenská, 1990. s. 324.

autor: M. Zajíčková