Ocenenia múzea

0
1450

Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska 2022 za publikáciu Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria

V rámci 22. Valného zhromaždenia Národopisnej spoločnosti Slovenska v Martine v dňoch 25. – 26. apríla 2024 bola našej kolegyni, etnologičke Dite Andruškovej udelená cena Národopisnej spoločnosti Slovenska za obdobie 2021 – 2023 v kategórii Publikácia za odbornú monografiu Rodina v ľudovej kultúre Záhoria vydanú Záhorským múzeom v Skalici v roku 2022.

Cena Františka Pospíšila na MUSAIONfilme 2022 v Uherskom Brode za film Páter Paulín Bajan OFM

Záhorské múzeum v Skalici získalo Cenu Františka Pospíšila (1885–1958) na MUSAIONfilme 2022 v Uherskom Brode za objavné zobrazenie významnej historickej osobnosti a jeho diela vo filme Páter Paulín Bajan OFM. Realizačný tím filmu: Magdaléna Benešová, Roman Blaha, Viera Drahošová, Martin Hoferka, Peter Michalovič, Matej Minďaš, Miroslav Minďaš.

   

Ocenenie Národopisnej spoločnosti Slovenska pre výstavu Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria

Aktuálna výstava Záhorského múzea v Skalici získala ocenenie Národopisnej spoločnosti Slovenska v kategórii výstavná a expozičná činnosť za roky 2018 – 2020. Udelenie cien bolo súčasťou online programu valného zhromaždenia spoločnosti usporiadaného dňa 25. marca 2021.

Video s vyjadrením kurátorky Mgr. Dity Andruškovej, PhD. k získanému oceneniu:

https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/videos/274057794456692

Hlavná cena v súťaži Slovenská kronika 2020 pre publikáciu Prvá svetová vojna a Záhorie. Pamätníky obetiam v regióne

Dňa 20. októbra 2020 bola Záhorskému múzeu v Skalici udelená hlavná cena v kategórii publikácia o svetských či sakrálnych stavebných pamiatkach, pamiatkach ľudovej architektúry, národných kultúrnych pamiatkach a pod. Súťaž organizuje Národné osvetové centrum, Slovenské národné múzeum, Združenie miest a obcí Slovenska a Slovenská národná knižnica.

Cena revue Pamiatky a múzeá 

Dňa 7. septembra 2017 bola Záhorskému múzeu v Skalici počas otváracieho ceremoniálu Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017 v Marianeu v Trnave,  spojenom s udeľovaním výročných cien revue Pamiatky a múzeá, udelená cena za rok 2016 v kategórii Menšia publikácia – drobná tlač – periodiká za 25 ročníkov časopisu Záhorie. Cenu udeľuje Slovenské národné múzeum, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a redakcia revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá

Čestné uznanie v súťaži Slovenská kronika 2016 pre monografiu Skalica


Dňa 15. novembra 2016 bolo v Martine v súťaži Slovenská kronika 2016 udelené čestné uznanie v kategórii vedecká alebo vedecko-popularizačná monografia monografii Skalica, ktorej zostavovateľom bolo Záhorské múzeum v Skalici. Súťaž organizuje v dvojročnom cykle Národné osvetové centrum v Bratislave.

Pamätná medaila predsedu TTSK pre redakčnú radu časopisu Záhorie

ocenenie pre redakčnú radu časopisu Záhoriepam. medajla TTSKlist

Dňa 1.10.2015 boli pri príležitosti Dňa Trnavského samosprávneho kraja udelené v Divadle Jána Palárika v Trnave ocenenia osobnostiam a kolektívom kraja. Za spoločenský prínos pre rozvoj Záhoria udelil predseda TTSK Tibor Mikuš medailu i časopisu Záhorie – kolektívu redakčnej rady. Ocenenie prevzala šéfredaktorka časopisu a riaditeľka Záhorského múzea v Skalici Viera Drahošová.

Cena mesta Skalica pre redakciu časopisu Záhorie

Dňa 16.9.2011 bola na slávnostnom mestskom zastupiteľstve  v koncertnej sále františkánskeho kláštora v Skalici udelená Cena mesta Skalica kolektívu redakcie časopisu Záhorie za vynikajúce tvorivé výkony pri príležitosti 20. výročia vzniku tohto ojedinelého vlastivedného časopisu na Slovensku, ktorý odborno-popularizačnou formou prezentuje nové poznatky a výsledky bádateľskej práce z dejín, tradícií, kultúry a prírody záhorského regiónu.

Medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Redakcia časopisu Záhorie bola 18. mája 2011 pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí ocenená Medailou predsedu Trnavského samosprávneho kraja za trvalý prínos v oblasti kultúry.

Ocenenie EUREGIOforum 2008

V roku 2008 už po siedmykrát udeľovalo EUREGIO Ceny za inováciu, ktoré sú vyznamenaním za projekty presahujúce hranice. Záhorské múzeum Skalica opäť získalo diplom za angažovanosť za dlhodobé zlepšenie cezhraničnej spolupráce partnerstom s rakúskym múzeom v Hohenau.

Cena Trnavského samosprávneho kraja
Dňa 28.5.2008 udelilo zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja Záhorskému múzeu v Skalici Cenu Trnavského samosprávneho kraja za vynikajúce výsledky dosahované v oblasti vzdelávania a tradícií.
Mimoriadne čestné uznanie kolektívu redakcie časopisu Záhorie udelené Národopisnou spoločnosťou Slovenska
Národopisná spoločnosť Slovenska pri Slovenskej akadémii vied udelila v máji 2008 mimoriadne čestné uznanie k 50. výročiu založenia NSS kolektívu redakcie časopisu Záhorie za dlhoročné vydávanie regionálneho časopisu Záhorie.
Ocenenie PhDr. Márie Zajíčkovej udelené Národopisnou spoločnosťou Slovenska
Národopisná spoločnosť Slovenska pri Slovenskej akadémii vied udelila v máji 2008 odbornej pracovníčke Záhorského múzea v Skalici PhDr. Márii Zajíčkovej 1. cenu za rok 2007 v kategórii výstavná činnosť za prípravu výstavy a katalógu Habánsky dvor vo Veľkých Levároch/Habaner Hof in Veľké Leváre.

Miestne noviny 2007
Vlastivedný časopis Záhorie získal 30. januára 2008 v 2. ročníku celoslovenskej súťaže obecných, mestských, regionálnych a kultúrno-informačných novín a časopisov Miestne noviny 2007 1. miesto v kategórii kultúrno-informačné noviny alebo časopis. Cenu udeľuje Národná osveta – mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti, Slovenský syndikát novinárov, Klub regionálnej a podnikovej tlače SSN, Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Obecné noviny – týždenník miest a obcí a Národné osvetové centrum v Bratislave.

Ocenenie EUREGIOforum

EUREGIOforum, pôsobiace v Rakúsku, je spojením organizácií regionálneho rozvoja, ktoré sa zaoberajú zahraničnou spoluprácou. Ide o záujmové zoskupenie, presahujúce hranice regiónov, ktoré svojou činnosťou podporuje obce a mestá, spolky, mikroregióny, iniciatívy a podnikateľov pri koncepcii, realizácii a uplatnení zahraničných projektov.
V roku 2007 už po šiestykrát udeľovalo EUREGIO Ceny za inováciu, ktoré sú vyznamenaním za projekty presahujúce hranice. Záhorské múzeum Skalica získalo diplom za angažovanosť za dlhodobé zlepšenie cezhraničnej spolupráce.

Ocenenie v celoštátnej súťaži Slovenská kronika 2005

Záhorské múzeum v rámci edičnej činnosti publikuje výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti napr. i vo forme monografií obcí Záhoria. Dve z nich boli v roku 2005 ocenené v celoštátnej súťaži Slovenská kronika, ktorú organizuje Slovenská národná knižnica v Martine, Národná osveta, mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti, Slovenské národné múzeum v Bratislave, Národné osvetové centrum a Domovina v Martine. Monografia obce Kúty získala druhú a monografia obce Oreské tretiu cenu v kategórii vedecko-populárna monografia obce.
Cena Mesta Skalica
Osobám alebo kolektívom, ktoré sa v Skalici narodili, alebo žili, pôsobili a zaslúžili sa o jej rozvoj, zveľaďovanie, šírenie jej dobrého mena doma i vo svete, alebo iným spôsobom dosiahli vynikajúce výsledky v oblasti kultúry, vedy, vzdelávania a tradícií, spoločenského a duchovného života, medziľudských vzťahov a ochrany ľudských práv, hospodárskej oblasti, tvorby a ochrany životného prostredia, športu a zdravotníctva, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Cenu Mesta Skalica pri významných príležitostiach v meste.
Cenu tvorí výtvarné umelecké dielo zobrazujúce rozvoj mesta. Súčasťou ceny je aj písomný dokument o udelení ceny a zápis do Pamätnej knihy Mesta Skalica.
Záhorské múzeum získalo Cenu mesta Skalica v roku 2005 pri príležitosti 100. výročia založenia múzea.
Múzeum roka 2004
Záhorské múzeum Skalica prevzalo v máji 2005 na Festivale slovenských múzeí v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline na 2. ročníku národnej súťaže múzeí vyhlasovanej Ministerstvom kultúry SR a Zväzom múzeí na Slovensku titul Múzeum roka 2004 v kategórii regionálnych, mestských a miestnych múzeí a galérií.
Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied

Ocenenie získal aj vlastivedný časopis Záhorie venovaný dejinám, tradíciám a kultúre Záhoria, ktorý vydáva Záhorské múzeum Skalica od roku 1992. V roku 1999 mu Slovenská národopisná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied udelila tretiu Cenu SNS pri SAV za najlepšie dielo roka 1996.

Záhorské múzeum získalo i viacero pozdravných listov a pamätných medailí :
Pamätná medaila Slovenského národného múzea pri príležitosti 100. výročia založenia múzea v roku 2005.
Pamätná medaila Zväzu múzeí na Slovensku za rozvoj slovenského múzejníctva pri príležitosti 100. výročia založenia múzea.
Pamätná plaketa Matice slovenskej a Slovenského národného literárneho múzea v Martine získaná v roku 1995 a iné.