MIŠÍK, Milan, prof. (3. 11. 1928 Skalica – 7. 5. 2011 Bratislava)

0
56
Mišík Milan prof.

Štúdium: Gymnázium v Bratislave, učiteľstvo geológie a zemepisu na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave (1947 – 1951)

Pôsobenie: Pedagóg na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (od roku 1951), od roku 1970 profesor

Geológ, vysokoškolský pedagóg. Založil slovenskú sedimentárno-petrografickú školu, zaoberal sa štúdiom mikrofácií karbonatických hornín. Je autorom množstva odborných štúdií, popularizačných článkov, príručky Geologické exkurzie po Slovensku (1976), editorom učebnice Stratigrafická a historická geológia (1985). Napísal viacero monografií, z ktorých sa za najvýznamnejšiu považuje publikácia Mikrofácie mezozoika a terciéru vápencov západných Karpát (1966). V rokoch 1963 – 1965 prednášal na univerzite v Havane a v rokoch 1981 – 1983 na univerzite v alžírskom meste Constantine. V rokoch 1966 – 1970 bol vedúcim Katedry geológie a paleontológie. Bol členom redakčných rád viacerých geologických časopisov (napr. Geologica Carpathica, Mineralia Slovaca), inštitúcií (okrem Prírodovedeckej fakulty UK aj Geologického ústavu Dionýza Štúra, Geologického ústavu SAV a ďalších), vedeckých kolégií a atestačných komisií.

Literatúra: PLAŠIENKA, D., REHÁKOVÁ, D. K životnému jubileu profesora M. Mišíka. In Mineralia Slovaca, 2008, roč. 40, č. 3 – 4, s. 228.