Metodická a prednášková činnosť

0
1156

Prednášková činnosť predstavuje ročne asi 20 prednášok a príspevkov odborných pracovníkov, z toho časť na odborných seminároch a sympóziách, časť pre verejnosť a školy.
Múzeum:
– organizuje vlastné semináre, kultúrno-spoločenské podujatia k významným jubileám a i.
– poskytuje metodickú pomoc poslucháčom vysokých škôl pri vypracúvaní diplomových a seminárnych prác, študentom stredných škôl pri odbornej stredoškolskej činnosti, korešpondujúcej so zameraním múzea
– vypracúva odborné posudky a dokumentáciu k výskumom a obnove pamiatok, podklady pre publikácie a výskum iných inštitúcií
– poskytuje konzultácie a rady predstaviteľom obcí a miestnych inštitúcií pri spracúvaní regionálnej histórie a tradícií, pri vydávaní publikácií, poriadaní slávností k výročiam a ďalších 200 až 300 individuálnych konzultácií ročne spolupracovníkom múzea, zberateľom, folklórnym zoskupeniam, záujemcom o jednotlivé odbory, bádateľom vo vlastivednom výskume.

Propagáciu svojej činnosti zabezpečuje múzeum prostredníctvom príspevkov v RTVS –  rozhlase, menej šotov v televízii, v celoslovenskej, regionálnej a miestnej tlači, v Záhoráckom rádiu, v skalickej káblovej televízii (s vysielaním i v okresoch Myjava a Senica), prezentáciou na výstavách a spoločných propagačných podujatiach múzeí, mesta a regiónu Záhorie v rámci kultúrnych akcií či rozvoja turistiky a cestovného ruchu.