Konzervovanie náhrobníkov na evanjelickom a. v. cintoríne v Skalici

0
246
Foto: Viera Drahošová

V mesiacoch september až november 1932 prebiehali práce, výsledkom ktorých bol rad starobylých náhrobníkov, umiestnený v železobetónovej konštrukcii pri severnom a východnom múre cintorína, pri každom vytlačený nápis a v kúte mramorová popisná tabuľa. Uprostred cintorína postavili mohylu s mramorovou doskou, na ktorej sú mená činiteľov skalickej cirkvi (neoznačených pomníkom): dr. Ján Prokopius, Samuel Vrchovský, senior Štefan Ďuga, konsenior Karol Bobok de Dezsér a farár Ľudovít Lichard.
Konzervovaním sa zachránilo 53 starých náhrobníkov (z 80), z ktorých mnohé boli už veľmi poškodené (umiestnené na južnej strane cintorína). Postavili väčšinou len tie, kde išlo o staré rodiny, ktoré už v Skalici nežili: Bartákovcov, Hamerských, Maloveských, Langhofferovcov, Prokopiovcov…, rodín meštianskych, remeselníckych, tiež rodín zemianskych, ako rodiny kráľovského radcu Pappa de Lipcse, dôstojníka miestneho vojska Bernona, nobilis Hungaricus a zvlášť Thurzovcov, pochádzajúcich z Trenčianskej Hlože, oženených do skalickej zemianskej ev. rodiny Eustachiusovcov. Nachádzali sa medzi nimi i pomníky tolerančných dejateľov – kňaza Martina Laučeka a kantora Adama Škultétyho. Množstvo pomníkov svedčí o význame cirkvi, vyspelosti i majetnosti miestnych meštianskych rodín. Staré náhrobníky žijúcich rodín nechali pri hroboch ako dôkaz ich starobylosti. Zachránené predtolerančné náhrobníky z 18. storočia pripomínajú dobu útlaku, obmedzovania, keď evanjelikov pochovávali aj cudzí kňazi bez obradov. Konzervovanie bolo zaujímavé po stránke jazykovej i historickej, pripomínalo konzervovanie náhrobníkov českých exulantov pri Berlíne v Novej Vsi (Nowawes).
Prácu vykonali s finančnou podporou Slovenskej krajiny, cirkevný zbor prispel finančne, prácou, povozmi, poskytnutím piesku a štrku. Plány podľa pokynov arch. Jurkoviča urobil Ing. Klimeš a Merganc v Bratislave. Prácu vykonal stavebník Kubiš, náhrobníky čistil kamenár Weiszman. Práce viedol výbor: Dr. Ján Ďurovič, Ľ. Tyršer, G. Kútzky, Pavol Neckár a Sam. Hatala, z mimocirkevných kruhov starosta Karel Mareš, prof. Rudolf Hikl, komisár Karol Andel. Veľa práce a času vyžadovalo prečítanie nápisov náhrobníkov (Dr. J. Ďurovič, R. Hikl, Ľ. Tyršer, a S. Hatala).

Spracované podľa príspevku Dr. Jána Ďuroviča Konzervovanie náhrobníkov na cintoríne. In: Zpráva cirkevného sboru evanj. a. v. skalického na rok 1932.