sobota, 25 septembra, 2021

UHLÁR, Rudolf (23. 10. 1904 Pažiť – 14. 11. 1934 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Prievidzi (1921 – 1923), Nitre (1923 – 1926) a Skalici (1926 – 1927), slavistika a romanistika na Karlovej univerzite v Prahe (1927 – 1933), študijný pobyt na Sorbonne v Paríži (1931) a na univerzite v Turíne (1932) Pôsobenie:...

ŠEFRÁNEK, Július (15. 7. 1906 Skalica – 13. 5. 1973 Bratislava

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1918 – 1924), právo na Karlovej univerzite v Prahe (1924 – 1928) Pôsobenie: Redaktor Rudého práva (1928), redaktor Pravdy a prílohy Kosák v Ostrave (1928 – 1929), zástupca šéfredaktora Rudého práva v Prahe (1929 –...

BUCHTA, Ján, PhDr. (22. 9. 1922 Skalica – 9. 6. 1972 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Pôsobenie: Jezuitský kláštor v Ružomberku, po roku 1950 sústredenie v Podolínci Historik, prekladateľ. Bol pracovníkom Krúžku historikov a členom Miestneho odboru Matice slovenskej v Skalici. Podieľal sa na vzniku publikácií Tristo...

FRIEDL, Regalát (25. 7. 1804 Skalica – 16. 9. 1868 Skalica)

Štúdium: Formácia vo františkánskej reholi, teológia v Hlohovci a v Skalici (1828 – 1832) Pôsobenie: Katechéta v Skalici (do r. 1834), profesor humanitných tried gymnázia v Kremnici (1834 – 1836, 1840 – 1843, 1851 – 1853), Žiline (1836 – 1840),...

ČECH, František, Prof. Ing. DrSc. (14. 12. 1929 Skalica – 21. 1. 2011 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1941 – 1949), geológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Institut Petrol si Gaze v Bukurešti (1949 – 1954) Pôsobenie: Pracovník Československých naftových dolov v Hodoníne (1954), pedagóg na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského...

KOHUT, Ignác (2. 2. 1818 Častolovice – 8. 2. 1898 Skalica)

Štúdium: Konzervatórium v Prahe Pôsobenie: Organista v Skalici (od r. 1856) Hudobník, skladateľ, regenschori skalického farského kostola. So skalickým farárom Jozefom Haydinom založil hudobný spolok Musikverein so symfonickým orchestrom, učil na skalickom gymnáziu hudobnú výchovu a zborový spev a v roku...

BOOR, Peter (16. 12. 1882 Holíč – 4. 12. 1966 Holíč)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1893 – 1897), evanjelické lýceum v Šoproni (1897 – 1900) a v Bratislave (1900 – 1901), teológia v Bratislave (1902 – 1906) a v Rostocku (1907) Pôsobenie: Kaplán v Lubine (1907 – 1911), farár v Holíči (1911 – 1955), dekan...

ČEPKA, Leo Martin (13. 11. 1803 Chropov – 13. 4. 1873 Tata)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Vacove a Gyöngyösi, formácia v reholi menších bratov kapucínov, filozofia v Tate a Moore, teológia v Budíne Pôsobenie: Profesor filozofie a teológie na rehoľných učilištiach uhorsko-chorvátsko-rakúskej provincie kapucínov, predstavený - gvardián v Bratislave, Viedni, Pezinku a Tate Pedagóg, kňaz. Bol zakladajúcim...

VIKTORIN, Jozef Karol (12. 3. 1822 Zavar – 21. 7. 1874 Budapešť)

Štúdium: Gymnázium v Trnave (1835 – 1840), teológia v Trnave (1840 – 1846). Pôsobenie: Kaplán v Senici (1847), Trstíne (1847 – 1848, 1849 – 1850), Skalici (1850 – 1852), Ó-Bude (1852 – 1855) a Budíne (1855 – 1866),...

BRÁNECKÝ, Jozef (9. 3. 1878 Skalica – 17. 10. 1941 Skalica)

Pôsobenie: Poslanec Národného zhromaždenia (1918 – 1929) Propagátor moderných foriem hospodárenia, politik, predstaviteľ agrarizmu. Zakladal poľnohospodárske družstvá, v rokoch 1905 – 1913 organizoval roľnícke zjazdy v Skalici. Bol vedúcim činiteľom Národnej republikánskej strany roľníckej a po jej zlúčení...

LICHARD, Milan (25. 2. 1853 Skalica – 21. 4. 1935 Užhorod)

Štúdium: Základná škola vo Viedni a v Skalici (1861), nižšie gymnázium v Skalici, vyššie triedy v Revúcej (1867 – 1869), lýceum v Šoprone, hudobná akadémia Pôsobenie: Železničný úradník v Budapešti (1871 – 1897), správca KÚS v Martine (1897 – 1906), redaktor...

PODHRADSKÝ, Jozef (19. 4. 1823 Skalica – 13. 11. 1915 Svetozarevo)

Štúdium: Nižšie gymnázium v Komárne (1836 – 1839), evanjelické lýceum a teológia v Bratislave (1839 – 1848), profesúra z filozofie, klasických jazykov, nemeckej a maďarskej literatúry na univerzite v Pešti (1848) Pôsobenie: Pomocný kňaz a učiteľ pri Jánovi Kollárovi (1848), farár slovenského...