nedeľa, 21 apríla, 2024

VIESTOVÁ, Zora, PhDr. (20. 3. 1920 Bratislava – 18. 10. 2002 Skalica)

Štúdium: Dievčenské gymnázium v Bratislave a v Košiciach, latinčina – dejepis na Univerzite Komenského v Bratislave (1938 – 1942) Pôsobenie: Učiteľka na gymnáziu v Banskej Bystrici, Košiciach, Bratislave a Galante (1943 – 1951), pracovníčka Mestského archívu v Skalici, riaditeľka Okresného archívu...

VIKTORIN, Jozef Karol (12. 3. 1822 Zavar – 21. 7. 1874 Budapešť)

Štúdium: Gymnázium v Trnave (1835 – 1840), teológia v Trnave (1840 – 1846). Pôsobenie: Kaplán v Senici (1847), Trstíne (1847 – 1848, 1849 – 1850), Skalici (1850 – 1852), Ó-Bude (1852 – 1855) a Budíne (1855 – 1866),...

VRCHOVSKÝ, Alexander Boleslavín (20. 10. 1812 Skalica – máj 1865 Budapešť)

Štúdium: Gymnázium v Komárne (1823 – 1824), evanjelické lýceum v Bratislave (1825 – 1830), právo na univerzite vo Viedni (1831 – 1836) Pôsobenie: Advokátsky koncipient v Bratislave (1836 – 1837), advokát v Pešti (od r. 1837) Člen Spoločnosti česko-slovanskej, spolku...

VRCHOVSKÝ, Jozef (18. – 19. storočie Skalica)

Pôsobenie: Autor príležitostných básní oslavujúcich Františka I., cisársku rodinu a štátne výročia, autor pohrebných piesní pre obyvateľov Skalice, priateľ Bohuslava Tablica, člen Učenej spoločnosti banského okolia. Literatúra: Slovenský biografický slovník VI. Martin : Matica slovenská,...

VRCHOVSKÝ, Samuel (9. 4. 1768 Skalica – 3. 8. 1797 Brno – Zábrdovice)

Štúdium: Právo v Pešti Pôsobenie: Pronotársky praktikant v Pešti a v Budíne, vychovávateľ v rodine krajinského sudcu T. Tihanyiho, právny zástupca rodiny Nakó (od r. 1795) Advokát, uhorský jakobín. Bol členom spoločnosti slobody a rovnosti v Pešti, odpisoval a rozširoval katechizmus občianskych práv...

UHLÁR, Rudolf (23. 10. 1904 Pažiť – 14. 11. 1934 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Prievidzi (1921 – 1923), Nitre (1923 – 1926) a Skalici (1926 – 1927), slavistika a romanistika na Karlovej univerzite v Prahe (1927 – 1933), študijný pobyt na Sorbonne v Paríži (1931) a na univerzite v Turíne (1932) Pôsobenie:...

UZERÓCZY (Uzseróczy, Ugróczy) , Matej Žigmund (1657 Skalica – 1731 Bratislava)

Štúdium: Filozofia na Trnavskej univerzite (do r. 1679), rímskokatolícka teológia v Pázmáneu vo Viedni (do r. 1682) Pôsobenie: Farár v Trstíne (1682 – 1684), Rohove (1684 – 1686), Turčianskom Sv. Jure (1694 – 1692), Vysokej pri Morave (1692...

TABLIC, Bohuslav (5. 9. 1769 České Brezovo – 23. 1. 1832 Kostolné Moravce)

Štúdium: Gymnázium v Dobšinej (1781 – 1783), evanjelické lýceum v Bratislave (1783 – 1789), teológia, filozofia, medicína, angličtina, francúzština, literárna história, estetika v Jene (1789 – 1790) Pôsobenie: Evanjelický kazateľ v Horných Rykynčiciach, farár v Acsi (1795 – 1802), Skalici...

TERCHOVIČ, Ján Imrich (1655 Skalica – 7. 7. 1716 Hlohovec)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1667 – 1670), formácia vo františkánskej reholi, teológia a filozofia v Kremnici Pôsobenie: Gvardián v Hlohovci, Prešove, Bardejove, Purskom a Uherskom Hradišti, magister novicov v Hlohovci Kazateľ, kronikár, historik. Písal kroniku kláštora v Bardejove, v rukopise zanechal v záhorskom nárečí písané...

TESLÍK, Jozef (24. 2. 1868 Brno – 2. 4. 1928 Skalica), TESLÍK, Gustáv

Pôsobenie: Majitelia škarniclovskej tlačiarne (Jozef v rokoch 1897 – 1928, jeho syn Gustáv v rokoch 1932 – 1951) Svojou vydavateľskou činnosťou pokračovali v tradícii škarniclovskej tlačiarne dôrazu na náboženskú literatúru a podporu slovenskej literatúry a publicistiky. Jozef Teslík vydával okrem...

TIMON, Samuel (20. 7. 1675 Trenčianska Turná – 7. 4. 1736 Košice)

Štúdium: Gymnázium v Bratislave (1692 – 1693), jezuitský kláštor vo Viedni (1693 – 1695), filozofia a teológia v Trnave (1695 – 1710) Pôsobenie: Stredoškolský profesor, učiteľ v Skalici (do r. 1695), profesor gramatiky a syntaxe v Trnave (od r. 1698), profesor...

ŠÁTEK, Jozef, ThDr. (10. 2. 1910 Skalica – 25. 2. 1978 Bratislava)

Štúdium: Hudobná škola v Skalici (1922 – 1927), gymnázium v Skalici, teológia v Štrasburgu (1928 – 1933), hudba a spev u F. X. Matthiasa v Štrasburgu (1930 – 1932) Pôsobenie: Kaplán v Topoľčanoch, Rapovciach, Mníšku nad Hnilcom a Bratislave, lektor cirkevnej hudby...