sobota, 16 októbra, 2021

VESELÝ, Patrícius Andrej (21. 11. 1733 Skalica – 16. 8. 1793 Stropkov)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, františkánsky noviciát v Pruskom (1752) Pôsobenie: Profesor filozofie a teológie na františkánskych učilištiach v Žiline a v Hlohovci, predstavený kláštora v Hlohovci a provinciál Salvatoriánskej provincie Filozof, teológ. Napísal niekoľko filozofických a teologických diel (napr. filozofické prednášky Universa Aristotelis pdhilosophia ad...

ŽIŠKA, Pavel Dr. (1. 6. 1879 Skalica – 17. 9. 1947 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1890 – 1894), Ostrihome (1894 – 1896) a Trnave (1896 – 1898), teológia v Pázmáneu vo Viedni (1898 – 1903) Pôsobenie: Kaplán v Mojmírovciach (1903 – 1906), Topoľčanoch, Strede nad Váhom, Szentendre (1906 – 1914)...

PAVELKA, Ján Nepomuk (4. 11. 1807 Mnešice – 23. 3. 1878 Petrova Ves)

Štúdium: Rímskokatolícka teológia v seminári Marianum v Trnave Pôsobenie: Kaplán v Skalici a v Šaštíne, administrátor farnosti v Koválove, farár v Smolinskom, Kuklove, Dojči a Petrovej Vsi Náboženský spisovateľ. Vydal viacero diel, napr. Krátki Wítah z Usporádáná a Letopisow Církwi Kraganskég alebo Katolickég pro Mládež obecného...

SRHOLEC, Anton (12. 6. 1929 Skalica – 7. 1. 2016 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Trnave a Šaštíne, rímsko-katolícka teológia, formácia v saleziánskej reholi (1946 – 1950), vysvätený za kňaza v Turíne v roku 1970 Pôsobenie: Kostolník s povolením vypomáhať v kňazských prácach v kostole Nanebovzatia...

SCHRÖER, Gottfried Tobiáš (14. 6. 1791 Bratislava – 2. 5. 1850 Bratislava)

Štúdium: Základná škola v Bratislave (1798), Skalici (1803 – 1804) a Győri (1804 – 1805), evanjelické lýceum v Bratislave, teológia a filozofia na univerzite v Halle (1816 – 1817) Pôsobenie: Učiteľ v Soprone, Viedni, Güssingu, Pezinku (1816) a Modre, profesor histórie,...

PINKALSKÝ, Andel (Engelbert) (12. 2. 1894 Viedeň – 25. 4. 1954 Skalica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici Pôsobenie: Notársky pomocník v Radošovciach a v Sotinej, podnotár vo Veľkých Levároch, vedúci notár v Pobedime pri Piešťanoch (1919 – 1921), Čiližkej Radvani (1921 – 1926), Vrádišti (1926 – 1936), Moravskom Lieskovom (1936 –...

DÚBRAVSKÝ, Ferdinand (8. 9. 1850 Borský Svätý Jur – 19. 6. 1926 Modra)

Štúdium: Gymnázium v Strážnici a v Skalici (1862 – 1866) Pôsobenie: Redaktor časopisov Stráž na Sione (od r. 1904), Ľudových novín (od r. 1907), ich prílohy pre deti Priateľ dietok (1906 – 1908), Novín mládeže (1914), slovenského misijného...

HOLUBY, Jozef Ľudovít, Dr. (25. 3. 1836 Lubina – 15. 6. 1923 Pezinok)

Štúdium: Gymnázium v Modre (1847 – 1850), evanjelické lýceum v Bratislave (1850 – 1856), teologická fakulta vo Viedni (1860) Pôsobenie: Kaplán u Ľudovíta Licharda v Skalici (1860 – 1861), farár v Zemianskom Podhradí (1861 – 1909) Venoval sa archeológii, botanike, etnografii,...

PRESL, Anton (1718 Uherské Hradište – 8. 4. 1785 Skalica)

Štúdium: Formácia vo františkánskej reholi v Hlohovci), teológia v Beckove (1734 – 1736) a iných rehoľných školách Pôsobenie: Kazateľ Uherskom Hradišti (1758), gvardián františkánskeho kláštora v Skalici (1760 – 1763), kazateľ a učiteľ teológie a filozofie v Uherskom Hradišti (1765) a v Žiline (1766),...

OSTRATICKÝ, Hieronym (1739 Skalica – 24. 5. 1809 Kremnica)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, filozofia a rímskokatolícka teológia v Trnave Pôsobenie: Kaplán v Moravanoch nad Váhom, Veľkých Levároch (1840 – 1841), Preseľanoch (1842 – 1846), administrátor v Skalici (1847 – 1848), farár v Preseľanoch (1848 – 1880), dekan radošinského dištriktu Ľudovýchovný pracovník,...

ČERNÝ, Jozef, Dr. (28. 1. 1812 Skalica – 12. 7. 1886)

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Ostrihome, právo Pôsobenie: Advokát v Budapešti a v Košiciach, profesor práva na akadémii v Košiciach (1860), profesor rímskeho práva v Bratislave (1861), profesor právnickej fakulty v Budapešti (1863), dekan právnickej fakulty v Budapešti (1867). V roku 1867 vydal v Budíne...

VALACH, Ľudovít, MUDr. (18. 3. 1893 Skalica – 1. 5. 1941 Bratislava)

Štúdium: Gymnázium v Skalici, medicína na univerzite v Budapešti, Prahe a Bratislave, študijné pobyty vo Veľkej Británii, Francúzsku, Holandsku, Belgicku, Nemecku, Rakúsku Pôsobenie: Pracovník Internej kliniky prof. K. Hynka (1920 – 1931), prednosta Rádioterapeutického ústavu Lekárskej fakulty...